Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:850 (2008-2009)
Innlevert: 12.03.2009
Sendt: 12.03.2009
Besvart: 19.03.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Vil statsråden vurdere å instruere utlendingsmyndighetene til å prioritere saksbehandlingen av familiegjenforeningssøknader hvor konsekvensen av lang saksbehandlingstid er at barn blir adskilt fra en forelder i lang tid, og hvor mener statsråden at grensen går for at saksbehandlingstiden ikke lengre er positiv, human og rask?

Begrunnelse

Lang saksbehandling i familigjenforeningssaker er krevende for de berørte. Spesielt krevende er det dersom lang saksbehandlingstid medfører at forelder og barn blir adskilt over lengre tid.
Barnekonvensjonen fastsetter at søknader fra et barn eller dets foreldre om å reise inn i eller ut av en stats territorium med henblikk på familiegjenforening, skal behandles av statene på en positiv, human og rask måte.
Konvensjonen har videre en generell forpliktelse i artikkel 3 om at "barnets beste skal være et grunnleggende hensyn" ved alle handlinger som berører barn. Jeg er klar over at statene er forpliktet til å vurdere hensynet til barnets beste som ett av flere relevante hensyn, ikke som det eneste hensynet.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Jeg er enig med representanten Tørresdal i at lang saksbehandlingstid for søknader om fami-liegjenforening kan innebære en stor belastning for de berørte, og at det er spesielt viktig at en forelder og barn ikke blir adskilt i lengre tid. Muligheten til familieliv er en rettighet av fundamental velferdsmessig betydning. Jeg er derfor opptatt av at saksbehandlingen i disse sakene skal være rask, og det er lagt inn i tildelingsbrevet til etaten at dette skal prioriteres. Jeg er videre opptatt av at regelverk og praksis ikke skaper urimelige hindringer for familieliv og kontakt, og at Utlendingsdirektoratet (UDI) bidrar til dette.

Det er derfor i Arbeids- og inkluderingsdepartementets tildelingsbrev til Utlendingsdirektoratet (UDI) også for 2009 stilt spesielle krav til saksbehandlingen i en del av disse sakene.

Det er et overordnet mål at UDI skal legge til rette for ønsket innvandring samtidig som nødvendig kontroll ivaretas. Videre er det bl.a. satt krav om at følgende sakstyper skal prioriteres:

- Søknader relatert til arbeidsinnvandring, herunder søknader om familiegjenfor-ening med arbeidsinnvandrere

- Søknader om familiegjenforening fra barn som søker alene,

Målet er at disse sakene skal behandles innen henholdsvis 3 og 6 måneder. Kontrollaspektet gjør imidlertid at sakene kan være meget komplekse. Dersom en sak mangler dokumentasjon eller opplysninger kan saken ta lenger tid enn ønskelig. Det kan være tvil om identiteten som tilsier at det er behov for verifiseringer eller DNA-testing. Det kan være tvil om de opplysningene og dokumentene som er fremlagt, blant annet dokumentasjon på foreldreretten og lignende. Dette innebærer også at en sak som fremstår som kurant ved innlevering til politiet eller utenriksstasjonen, kan vise seg å være mer ressurs- og tidkrevende enn andre saker.

Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i saksbehandlingen, jf. FNs barnekonvensjon som gjennom menneskerettsloven er gjort til norsk lov. Derfor er disse sakene gitt høy prioritet.