Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:856 (2008-2009)
Innlevert: 12.03.2009
Sendt: 12.03.2009
Besvart: 19.03.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Synes statsråden det er rimelig at mennesker som utfører en viktig samfunnsoppgave, som omsorg av sterkt pleietrengende, og for dette mottar en godtgjørelse i form av omsorgslønn for pleien, får avkorting av alderspensjonen og at graden av avkortingen er akseptabel?

Begrunnelse

En 69 år gammel dame fra Østfold har en søster med Downs syndrom, som hun har stelt hjemme i 39 år. I 2007 mottok hun alderspensjon. I tillegg til alderspensjonen mottok hun 152 000 kroner i omsorgslønn fra kommunen for pleie av sin søster. Omsorgslønn har vært innvilget de siste 6 årene. Hun er nå blitt gjort oppmerksom på fra sitt stedlige NAV-kontor at hun ikke kunne motta omsorgslønn samtidig som hun mottok alderspensjon. NAV krever nå tilbakebetalt store deler av den mottatte pensjonen for 2007. Damen har også mottatt omsorgslønn for årene 2008 og 2009 samtidig med pensjon og vil antagelig få samme krav om tilbakebetaling av utbetalt pensjon for disse årene. En av begrunnelsene fra NAV for å trekke tilbake store deler av den utbetalte omsorgslønnen er at omsorgslønn ikke er likestilt med annen skattepliktig lønn når en mottar alderspensjon. Sett i lys av at mennesker som påtar seg store og tunge omsorgsoppgaver sparer det offentlige for store utgifter synes denne kvinnen at det er urimelig at hennes omsorgslønn i tillegg til å gi avkorting av pensjon skal behandles annerledes enn vanlig lønnsinntekt.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Alderspensjon fra folketrygden mellom 69 og 70 år skal avkortes mot eventuell inntekt som vedkommende måtte ha. Det er bare pensjonsgivende inntekt, dvs. personinntekt etter skatteloven, som fører til eventuell begrensning i alderspensjonen. Pensjonen reduseres i så fall med 40 prosent av pensjonsgivende inntekt som overstiger to ganger folketrygdens grunnbeløp, kr. 140 500 etter satsen pr. 1. mai 2008. Tidligere gjaldt samme begrensning også mellom 67 og 69 år, men den ble fjernet for 67-åringene fra 1.1.2008 og for 68-åringene fra 1.1.2009. En eventuell ytterligere liberalisering av inntektsprøvingen for alderspensjonister, dvs. også for 69-åringene, vil det være naturlig å vurdere i forbindelse med statsbudsjettet for 2010.

Omsorgslønn er en ordning som kommunene er forpliktet til å ha, men er ikke en ubetinget rett for den enkelte. Det følger av sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav e, jf. § 4-3. Omsorgslønn er en ordning som skal bidra til å legge til rette for privat omsorgsarbeid fra pårørende og andre når det blir regnet for det beste for den som har behov for tjenestene, og dersom pårørende eller andre selv ønsker det. Kommunen skal på sin side basere sitt vedtak om omsorgslønn på en bred, skjønnsmessig og helhetlig vurdering, hvor omsorgslønn blir sett i forhold til andre pleie- og omsorgstjenester. Kommunen skal ikke ta hensyn til vedkommendes økonomi ved tildeling av omsorgslønn. Omsorgslønn regnes som inntekt etter skatteloven. Omsorgslønn hører for øvrig under Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde.

Siden omsorgslønn regnes som annen arbeidsinntekt, gjelder de samme avkortingsreglene for alderspensjonister som mottar omsorgslønn, som for alderspensjonister som har annet inntektsgivende arbeid.

Ut fra opplysningene i brevet kan det synes som det her foreligger en misforståelse. Det er noe uklart om vedkommende har fått krav om betale tilbake for mye utbetalt pensjon eller om også omsorgslønnen er trukket tilbake. Det er alderspensjonen som skal avkortes dersom en pensjonist mellom 69 og 70 år mottar omsorgslønn som overstiger fribeløpet på 2G, på samme måte som om vedkommende hadde hatt annen form for inntekt. Det er derfor også bare eventuelt for mye utbetalt pensjon som det kan være aktuelt å kreve tilbake.