Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:859 (2008-2009)
Innlevert: 12.03.2009
Sendt: 13.03.2009
Besvart: 23.03.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Det ble i oppdragsdokumentene for 2008 til de regionale helseforetakene bedt om at Helse Sør-Øst skulle foreta 100 nye Cochlea-implantatoperasjoner, Helse Midt 40 nye CI-operasjoner og Helse Vest 60 nye CI-operasjoner.
Hvordan har de regionale helseforetakene fulgt dette opp?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Departementet har nylig startet gjennomgangen av årlig melding for 2008 fra de regionale helseforetakene, for å vurdere om styringskravene er fulgt opp.

Helse Vest RHF rapporterer om 53 utførte operasjoner, Helse Midt-Norge RHF om 27 utførte operasjoner og Helse Sør-Øst RHF om 38 utførte operasjoner. Samlet er det da utført 118 Cochlea-implantatoperasjoner av voksne i 2008. Det er riktig at måltallet var henholdsvis 60, 40 og 100 operasjoner, dvs. 200 operasjoner samlet.

Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF ble i oppdragsdokumentene for 2008 også pålagt å samarbeide om operasjon av voksne ved St. Olavs Hospital. Årlig melding viser at det er ført samtaler mellom foretakene, men styringskravet synes ikke å være gjennomført.

Jeg har bedt om en redegjørelse fra Helse Sør-Øst RHF om situasjonen ved Rikshospitalet for Cochlea-implantatoperasjoner. Det regionale helseforetaket opplyser at Rikshospitalet, på grunn av en ekstraordinær ressurssituasjon i 2008, har måttet prioritere barn som trenger implantat. Sykdom hos sentrale fagpersoner og problemer med å få erstattet disse har vært den viktigste årsaken. Forholdene ble av Helse Sør-Øst RHF påpekt og drøftet med Rikshospitalet i 2008, men situasjonen bedret seg først mot slutten av året.

Når det gjelder operasjon av barn, opplyser Helse Sør-Øst RHF at alle henviste barn med indikasjon for Cochlea-implantat ble operert.

Fra november 2008 har Rikshospitalet startet et forsøk med at utvalgte pasienter blir operert ved dagkirurgi. Dette har vist seg så vellykket at om lag halvparten av pasientene nå blir operert dagkirurgisk. Videre har Helse Sør-Øst RHF gitt Rikshospitalet en særskilt tildeling på 5 mill. kroner for å øke kapasiteten på CI-operasjoner i 2009.

Jeg er ikke tilfreds med det store avviket mellom mål og resultater for nye Cochlea-implantater, og vil sørge for at de regionale helseforetakene på en bedre måte følger opp styringskravene både når det gjelder totalt volum og samarbeid mellom helseregionene.