Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:866 (2008-2009)
Innlevert: 13.03.2009
Sendt: 13.03.2009
Besvart: 23.03.2009 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Kunnskapsdepartementet oppnevnte 24. oktober 2008 et offentlig utvalg som skal foreta en helhetlig gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne.
Hva er grunnen til at departementet ikke vektlegger den omfattende kompetansen som er bygd opp både hos lærere og skoleledere i Oslo, og ikke har oppnevnt et eneste medlem til utvalget fra Osloskolen?

Begrunnelse

Kunnskapsdepartementet oppnevnte 24.oktober 2008 et offentlig utvalg som skal foreta en helhetlig gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne. Utvalget skal levere en delinnstilling om barnehage og grunnskole mot slutten av 2009 og avlegge sin endelige innstilling innen 1. juni 2010.
Utvalget har fått et omfattende mandat. De forslagene som derfor legges frem vil derfor kunne få stor betydning innenfor et viktig arbeidsområde som handler om å gi alle med minioritetsspråklig bakgrunn et best mulig opplæringstilbud.
I Oslo kommune har den minoritetsspråklige andel av elevene gjennom mange år ligget i overkant av 35 pst. Kommunen har en rekke grunnskoler der de minoritetsspråklige elevene er i flertall. Det er heller ingen kommuner som tilnærmet har et så omfattende voksenopplæringstilbud for minoritetsspråklige som i Oslo. Oslo Voksenopplæring er i dag i særklasse når det gjelder å organisere slik opplæring.
Rett nok har flere av medlemmene i utvalget tilhørighet til Oslo. Men ingen av disse representerer den praktiske hverdagen i skolen – eller den kompetansen som finnes i Utdanningsetaten.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: 24. oktober 2008 nedsatte regjeringen i statsråd et offentlig utvalg som skal gjennomgå opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne.

Både mandatet og sammensetningen av utvalget var nøye vurdert i forkant av nedsettelsen. Dette for å ivareta en rekke ulike hensyn, blant annet geografisk spredning i Norge, kjønnssammensetning og representasjon fra ulike fagområder. Medlemmene skulle til sammen ha kompetanse innenfor feltene tverrsektorielt arbeidet, barnehage, grunnopplæring for barn, unge og voksne, høyere utdanningsinstitusjoner/ forskning, og integrering/ migrasjon. Det var også et mål at utvalget til sammen ikke skulle overstige 15 personer, for at utvalget ikke skulle bli for stort og uhåndterbart.

Også hovedstadens perspektiv er godt i varetatt i utvalgets sammensetning. Bydelsdirektør i bydel Grorud i Oslo kommune, Helge Jagmann, er oppnevnt som medlem av utvalget.

Utvalget er et uavhengig organ og de erfaringer og den kunnskap de eventuelt selv ikke besitter, er det naturlig at utvalget søker å innhente. Utvalget kan ellers knytte til seg ulike ressurspersoner i sitt arbeid, herunder både forskere, kompetansemiljø og folk fra praksisfeltet som kan hjelpe utvalget å belyse ulike problemstillinger.

Kunnskapsdepartementet har vært i kontakt med leder av utvalget, rektor ved Høyskolen i Oslo Sissel Østberg, som kan informere om at de vil avholde to fagseminar i april om morsmålsopplæring i skolen og om elever som kommer til Norge sent i skoleløpet, hvor blant annet Oslo kommune ved Utdanningsetaten er blant de inviterte innlederne. Utdanningsetaten vil også bli invitert til å innlede på et eget møte med utvalget. Utdanningsdirektør Astrid Søgnen er for øvrig også en av ressurspersonene som utvalget har knyttet til seg.

Utvalget vil videre i løpet av sitt arbeid gjennomføre utstrakt reisevirksomhet for å lære om opplæringstilbudet minoritetsspråklige får rundt omkring i landet. I april planlegger utvalget å besøke i alt 11 barnehager og skoler i Oslo, herunder også voksenopplæringen.

Jeg er derfor trygg på at den omfattende kompetansen som er bygd opp både hos lærere og skoleledere i Oslo vil bli til nytte for utvalget og danne et viktig grunnlag for de vurderinger og forslag til tiltak som vil foreligge fra utvalget når dets endelige rapport blir avgitt.