Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:871 (2008-2009)
Innlevert: 13.03.2009
Sendt: 16.03.2009
Besvart: 20.03.2009 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Nittedal Torvindustri er en viktig bedrift i Åsnes kommune, og i en distriktskommune er det viktig å gi slike bedrifter utviklingsmuligheter. Ifølge Glåmdalen 13. mars 2009 har nå SLF stoppet bedriftens mulighet til å omregulere et jorde på 50 da til en lagerplass. Kommunen har arealer nok, men mangler arbeidsplasser.
Vil statsråden ta initiativ til å omgjøre vedtaket slik at bedriften kan få mulighet til utvikling?

Begrunnelse

Nittedal Torvindustri er en viktig bedrift i Åsnes kommune. Den driver aktiv produktutvikling og utnytter en lokal ressurs.
Bedriften ønsker å omregulere 50 da. Dette er et lite areal, men saken er av stor betydning for vekstmulighetene til bedrifter i distriktene generelt, og arbeidsplassene i Åsnes konkret.
Norge har over en million dekar mer matjord enn for 50 år siden.
Grunneiers rettigheter til å styre over egen eiendom er begrenset av en rekke reglerverk, og byråkratiet er omfattende. Særlig gjelder dette for landbruksarealer.
At regelverk som boplikt, priskontroll, jordvernbestemmelser og delingsforbud bidrar til å nå sine formål er dårlig dokumentert. Tvert i mot hevdes det fra mange hold at de er skadelige både for landets aktive bønder, men også for andre som eier slike eiendommer.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Status i saken er at Statens landbruksforvaltning (SLF), i brev datert 28.11.08, fremmet innsigelse til Reguleringsplan for Nittedal Torvindustri AS i Åsnes kommune. Det innebærer at kommunens myndighet til å gjøre rettslig bindende planvedtak i saken i utgangspunktet er falt bort og overført til Miljøverndepartementet (MD).

På bakgrunn av en slik innsigelse har kommunen flere valg. Ett av valgene er å ta innsigelsen til etterretning og legge bort forslaget til omregulering. Et annet valg er å opprettholde sitt forslag til regulering. Da vil Fylkesmannen vanligvis kalle inn til mekling i saken mellom kommunen og SLF. Hvis ikke kommunen og SLF kommer fram til en omforent løsning, oversendes saken til MD for endelig avgjørelse.

Først etter at saken er oversendt MD, vil Landbruks- og matdepartementet (LMD) få saken til uttalelse. Jeg vil da ta stilling til om jeg vil anbefale MD å ta SLFs innsigelse til følge. Det er ikke hensiktsmessig eller vanlig for LMD å gå inn i en innsigelsessak før den eventuelt kommer så langt. Systemet med mekling i innsigelsessaker er lagt opp med sikte på at sakene så langt det er mulig, løses lokalt/regionalt.

Denne saken er således ikke stoppet endelig ved at SLF fremmer innsigelse. Det er fortsatt mulig at partene finner en løsning som alle kan godta. Det burde bl.a. i denne saken være mulig å finne en løsning, siden SLF fremmer innsigelse på grunnlag av manglende dokumentasjon og vurdering av alternativer. Nærmere bestemt mener SLF at behovet for omdisponeringen, og nødvendigheten av at akkurat det aktuelle arealet omdisponeres, er for dårlig dokumentert. De mener også at vurderingen av alternative utbyggingsmuligheter er relativt summarisk beskrevet.

LMD har imidlertid fått opplyst at tiltakshaver har lagt reguleringen på is, og at kommunen av den grunn foreløpig ikke vil ta saken opp til behandling igjen. Jeg håper at Nittedal Torvindustri AS gjør de utredninger som eventuelt er nødvendig for at de skal kunne fortsette eller utvide sin virksomhet i området på en slik måte at de også tar tilstrekkelig hensyn til jordvern- og andre landbrukshensyn.