Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:876 (2008-2009)
Innlevert: 16.03.2009
Sendt: 16.03.2009
Besvart: 24.03.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Ifm. takstøkningen i bomringen i Oslo 1. juli 2008 har Vegdirektoratet justert takstsystemet slik at maxitaxier betaler samme takst som øvrige drosjer. Dette har ført til at selskaper som tilbyr TT-kjøring for funksjonshemmede med maxitaxi blir mer konkurransedyktige enn selskaper som tilbyr samme tjeneste med minibusser. Direktoratets innføring av lav takst for maxitaxier har ført til konkurransevridning i markedet.
Vil statsråden ta initiativ til å rette opp dette slik at også minibusser med samme formål får samme vilkår?

Begrunnelse

Transportselskapet Go'e Bussa driver med spesialtransport for eldre og funksjonshemmede med minibusser. Selskapet har blant annet drevet 1/3 av all slik kjøring i Oslo. 28 august i fjor tapte imidlertid Go'e Bussa anbudskonkurransen mot Oslo Taxitransport. Årsaken var at selskapet ikke klarte å konkurrere på pris med et selskap som betaler en betydelig lavere avgift i bomringen. Go'e Bussa har fått avslag på sin søknad om at deres minibusser bør få samme avgiftsdispensasjon som maxitaxier.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I juni 2008 fikk jeg spørsmål fra stortingsrepresentant Truls Wickholm om muligheten for å gjøre endringer i takstsystemet i Oslopakke 3, slik at passeringsavgiften for maxi-taxier ikke ble dyrere enn annen taxi. Jeg tok da kontakt med Oslo og Akershus med sikte på å diskutere en tilpasning i takstsystemet slik at maxi-taxier kunne betale takst tilsvarende liten bil i Oslopakke 3. Begrunnelsen var at det er ønskelig med flere maxi-taxier i hovedstadsområdet, og at takstsystemet for taxier derfor bør være likt. Dette var bakgrunnen for innføringen av redusert takst for maxi-taxier i Oslopakke 3. Det er ikke lagt opp til å gjøre tilsvarende endringer for andre grupper større kjøretøy.

I St.prp. nr. 40 (2007-2008) Om Oslopakke 3 trinn 1 heter det at Samferdselsdepartementet ser at det foreslåtte takstsystemet vil kunne gi utfordringer, spesielt for næringstransportene. Det er derfor lagt til grunn at takstene og konsekvensene av dem, skal evalueres. Eventuelle ytterligere endringer i takstsystemet vil måtte skje i forbindelse med en slik evaluering, og i samråd med lokale myndigheter i Oslo og Akershus.