Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:878 (2008-2009)
Innlevert: 16.03.2009
Sendt: 16.03.2009
Besvart: 31.03.2009 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Hva har staten gjort for å gi private eiere og lokale myndigheter korrekt og nødvendig oversikt over de områder som er utsatt for forurensing og risiko av blindgjengere og ulik ammunisjon, og har den enkelte kommune avklarte forhold rundt ansvar og rutiner for oppdukkende og etablerte risikoområder av hva angår blindgjengere og ammunisjon?

Begrunnelse

I forhold til svar på spørsmål nr. 765 om rydding av området Moisund i Evje og Hornes kommune for blindgjengere og granater fra 2. verdenskrig, ønsker jeg en redegjørelse for hvordan ansvaret for sikring og rydding av blindgjengere og ulik ammunisjon er.
Etter 2. verdenskrig var det staten som overtok de verdier og det materiell som var etterlatt i Norge etter okkupasjonsstyrkene, og det ville vel derfor være mest naturlig om også staten hadde et reelt ansvar til å fjerne forurensingen i form av blindgjengere og annen ammunisjon.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 16. mars 2009 med spørsmål fra stortingsrepresentant Henning Skumsvoll om hva staten har gjort for å gi korrekt og nødvendig oversikt over områder utsatt for forurensning og ammunisjon, og om den enkelte kommune har avklarte forhold rundt ansvar og rutiner.

Forsvaret gjennomfører årlig rydding av eksplosiver som følge av egen virksomhet og av eksplosiver fra annen verdenskrig. Det er utarbeidet kart over alle områder som er i bruk av Forsvaret. Der det kan være blindgjengere, er dette tydelig merket på kartene. Ved inngangen til skyte- og øvingsfelt er oversiktskart slått opp. Disse inneholder bl.a. informasjon om blindgjengerområder. I terrenget er også blindgjengerfelt fysisk merket, og i spesielle tilfeller inngjerdet.

Før militære områder avhendes til sivile foretar Forsvaret grundig rydding av eksplosiver. Der områder unntaksvis er avhendet uten at Forsvaret har foretatt rydding av blindgjengere, er de nye eierne blitt skriftlig informert om situasjonen, og vil bli holdt oppdatert om det videre arbeidet.

Forsvarsdepartementet, i samråd med Justisdepartementet, offentliggjorde i 2000 kart og lister over antatte tyske og britiske minefelt fra annen verdenskrig. For andre områder på sivil grunn foreligger det ingen systematisk oversikt over eventuelle blindgjengere og ulik ammunisjon eller andre etterlatenskaper fra annen verdenskrig. Hverken de enkelte kommuner, Forsvaret, justismyndighetene eller andre offentlige myndigheter besitter en fullstendig oversikt over hvor krigsetterlatenskaper befinner seg på land og i vann, selv om noe kartlegging er gjort. Sentrale offentlige myndigheter har i dag heller ikke personellmessige eller økonomiske ressurser til å forestå et slikt omfattende arbeid, som vil måtte pågå i årevis.

Fra midten av 1990-tallet og frem til 2005 gjennomførte Statsbygg prosjektet "Krigsetterlatenskaper - Oppfølging av deponier og forurenset grunn med spesialavfall etter siste krig". Prosjektet identifiserte, undersøkte og ryddet opp i krigsetterlatenskaper i den grad det var miljømessig nødvendig. Flere områder med etterlatenskaper fra krigen inngikk også i Grunnforurensningsprosjektet i Statens forurensningstilsyn (SFT). Gjennom dette prosjektet sørget miljøvernmyndighetene for gjennomføring av nødvendig opprydding av rundt 100 og kartlegging av rundt 500 særlig prioriterte steder med forurenset grunn. Områder hvor det oppdages grunnforurensning blir lagt inn i SFTs database, uavhengig av hvordan og når forurensningen oppstod. Informasjon i Grunnforurensningsdatabasen er tilgjengelig for allmennheten.

Funn av eksplosiver skal meldes til politiet, som vurderer om disse utgjør en fare for liv, helse og alminnelig ferdsel. Forsvaret kan, etter anmodning fra politiet, bistå i oppryddingen av eksplosiver som oppdages på sivilt område i henhold til instruks om Forsvarets bistand til politiet av 28. februar 2003.

Forsvaret er velvillig og rykker ut flere ganger årlig for å rydde eksplosive etterlatenskaper fra krigen.