Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:890 (2008-2009)
Innlevert: 17.03.2009
Sendt: 18.03.2009
Besvart: 26.03.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): En funksjonshemmet person som har behov for elektrisk rullestol for å kunne delta i samfunnslivet har fått avslag fra NAV. Personen har fått muntlig beskjed fra saksbehandleren at han ikke trenger å komme seg ut hver dag. Han har også fått beskjed om at en klage må forventes å ta over halvt år å behandle.
Vil statsråden ta initiativ til at personen får tildelt elektrisk rullestol slik som kommunen, lege og fysioterapeut har anbefalt, eller mener statsråden at vedkommende ikke trenger å komme seg ut hver dag?

Begrunnelse

I Adresseavisen i dag kan vi lese om en 24-årig ung mann med Cerebral Parese og sterk synshemming, som blir nektet elektrisk rullestol av NAV Hjelpemiddelsentral i Sør-Trøndelag. 24-åringen bor i omsorgsbolig, han har kort vei til arbeid, butikk og møtesteder hvor han kan møte venner. Likevel tvinges han til isolasjon fordi hans handikapp gjør at han ikke er i stand til å ta seg frem på glatte og ujevne veier. CP'n gjør han ustødig på bena, og den sterke synshemmingen gjør at han har vanskeligheter med å se issvuller og ujevnheter i veien. Utredninger fra både lege og fysioterapeut konkluderer med at 24-åringen bør tildeles rullestol. Det er også verdt å merke seg at søknaden om elektrisk rullestol er anbefalt av Trondheim kommune. Den unge mannen har fra saksbehandler i NAV fått vite muntlig at en av grunnene for avslaget om elektrisk rullestol var at han ikke trengte å komme ut hver dag. Problemet for 24-åringen er ikke at han skal ut hver dag, men at når han har behov for å ta seg ut enten til jobb, butikk eller for å treffe venner trenger han en elektrisk rullestol som kan bringe han trygt frem til bestemmelsesstedet og hjem igjen. 24-åringen har fått vite at han kan klage avgjørelsen til NAV, men at en klage må forventes å ta minimum et halvt år før svar kan forventes å foreligge.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Innledningsvis vil jeg understreke at økt inkludering i samfunnet av personer med nedsatt funksjonsevne er et svært sentralt mål for Regjeringen.

Avgjørelse i enkeltsaker ligger til Arbeids- og velferdsetaten, og rettssikkerheten anses ivaretatt ved ankeadgangen til Trygderetten. Som statsråd verken kan eller bør jeg gå inn i enkeltsaker basert på udokumenterte påstander. Jeg viser særlig til hensynet til berørte personer og forvaltningens taushetsplikt. Jeg har imidlertid bedt Arbeids- og velferdsdirektoratet om en uttalelse i saken når det gjelder saksbehandlingen i etaten:

Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyser at oppslaget i Adresseavisa den 17. og 18. mars i år synes å avvike noe fra faktagrunnlaget i saken. Det hevdes blant annet at bruker har fått beskjed om at han ikke trenger å komme seg ut hver dag. Begrunnelsen for avslaget er grundig beskrevet i det skriftlige vedtaket som er fattet av etaten, og skal, etter det jeg får opplyst, ikke bygge på en slik påstand. Saksbehandlingstid for en eventuell klage er opplyst til å være maksimalt 6 måneder, ikke minimum 6 måneder. Dette er i samsvar med gitte forvaltningskrav. Samtidig er det opplyst at en klagesak vil bli prioritert fra hjelpemiddelsentralens side.