Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:918 (2008-2009)
Innlevert: 20.03.2009
Sendt: 23.03.2009
Besvart: 25.03.2009 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Det er nå klart at "Overvåkningsprosjektet for lakselus" ikke får de nødvendige ekstramidler for å sikre en tilfredsstillende evaluering av nasjonale laksefjorder. Det eksisterende bevilgningsnivået gjør at noen av de nasjonale laksefjordene i programmet for 2009 vil falle utenfor, mens det med en bevilgningsøkning på 1,2 millioner ville være mulig å overvåke alle de aktuelle laksefjordene.
Mener statsråden av dette er formålstjenelig og i tråd med de ønsker stortingets energi- og miljøkomite har ytret?

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Mattilsynet bruker årlig om lag 12,5 mill kr. på overvåkning av fiskehelsa. Av dette brukes ca 8 mill kr. på overvåkning av sykdommer relevante for villfisk (i all hovedsak Gyrodactylus salaris og lakselus), mens ca. 4,5 mill kr brukes på overvåkning av fiskehelse hos oppdrettsfisk.

I 2008 var det avsatt 2,75 mill kr til overvåkning av lakselus på villfisk. Det samme beløpet er foreløpig avsatt i 2009. Det er således ikke lagt opp til noen kutt i ressursbruken i 2009.

For å møte utfordringene som lakselus gir, mener jeg det er viktig også å bruke ressurser på flere tiltak enn tradisjonell overvåking. Mattilsynet er i den forbindelse tilført friske midler i 2009 for økt tilsyn med fiskehelse. I tillegg til den overvåkningen som ble gjennomført i 2008, blir det i 2009 også satt i gang et nytt program for å kartlegge resistent lus i oppdrettsanlegg. I tillegg arbeides det på flere plan med å begrense smittepresset fra oppdrettsfisk til villfisk. Det kan i den anledning nevnes tiltak som endring av regelverket, tiltaksplan mot resistens og samordnende avlusingstiltak.

Overvåking av villfisk i regi av Mattilsynet må også sees i sammenheng med det som gjøres av andre sektormyndigheter. Mattilsynet har derfor avtalt et møte med Direktoratet for naturforvaltning, Fiskeridirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat for å gjennomgå program for overvåking av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. Hensikten er å diskutere prioritering og finansieringsbehov frem til 2016. Dette vil danne grunnlaget for de videre prioriteringer for sykdomsovervåkning hos villfisk i de nasjonale laksevassdrag og laksefjorder.