Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:936 (2008-2009)
Innlevert: 24.03.2009
Sendt: 24.03.2009
Besvart: 03.04.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Innstrammingen i formuesskatten på utleid næringseiendom medfører at håndteringen i praksis for skattyterne blir svært problematisk ved at regler som skal gjelde fra 1.januar i 2009 først fastsettes flere måneder senere og midt oppe i eller også etter fristen for innsendelse av ligningspapirer.
Hva vil statsråden foreta seg for å avhjelpe de praktiske problemer økningen av formuesverdier på utleid næringseiendom medfører for skattyterne?

Begrunnelse

Innstrammingene i formuesskatten for næringseiendom skal skje med virkning fra 01. januar 2010. Men ved innlevering av ligningsdokumenter for 2009 som skjer nå, skal det vedlegges et skjema som skal danne grunnlaget for denne fastsettelsen av formuesverdi for næringseiendom fra 1.januar 2010. Reglene er imidlertid fortsatt ikke klare fra skattemyndighetenes side og ingen aksjeselskaper som driver med utleie kan derfor få sendt inn komplette ligningsdokumenter i tide.
Dette gjelder tusenvis av selskaper og skaper helt unødvendig ekstraarbeid i en tid som var fra før er belastende for næringslivet i forbindelse med regnskapsavleggelser og selvangivelsesarbeid. Reglene skal gjelde fra 01. januar 2009 men med virkning fra 01. januar 2010 og det burde være mulig å få til praktiske ordninger eller utsettelser med ikrafttredelsen.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I forbindelse med statsbudsjettet for 2009 har Stortinget vedtatt en ny metode for verdsettelse av utleid næringseiendom med generell virkning fra og med inntektsåret 2009. Den nye metoden innebærer at formuesverdsettelse av utleid næringseiendom skal foretas med utgangspunkt i eiers faktiske utleieinntekter, og beregnes etter en fastsatt beregningsmetode (kapitalisert utleieverdi). Næringseiendom som eies av ikke-børsnoterte aksjeselskap skal verdsettes etter den nye metoden fra og med inntektsåret 2008, med effekt for formuesskattepliktig aksjonær fra og med inntektsåret 2009.

Hovedtrekkene ved den nye verdsettelsesmetoden er beskrevet i Ot.prp. nr. 1 (2008-2009) kapittel 3, og har vært kjent siden budsjettframleggelsen sist høst. Det ble samtidig varslet at enkelte utfyllende forhold ved den nye verdsettelsesmetoden skulle sendes på høring. Finansdepartementet har sendt på høring forslag til forskrift om verdsettelse av utleid næringseiendom med høringsfrist 16. mars 2009. Departementet vil i løpet av kort tid vedta forskriften.

For å likestille beskatningen av formuesskattepliktige som eier utleid næringseiendom direkte med formuesskattepliktige som eier næringseiendom via et ikke-notert aksjeselskap, er det nødvendig at ikke-børsnoterte aksjeselskaper innrapporterer ny formuesverdi på utleid næringseiendom etter den nye metoden i forbindelse med selvangivelsen for inntektsåret 2008. Skattedirektoratet har besluttet å forlenge selvangivelsesfristen på papir til 30. april 2009 for ikke-børsnoterte aksjeselskaper som eier næringseiendom som skal verdsettes etter den nye metoden. Generell frist for elektronisk levering av selvangivelsen for næringsdrivende og selskap er 31. mai 2009.