Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:945 (2008-2009)
Innlevert: 25.03.2009
Sendt: 25.03.2009
Besvart: 30.03.2009 av justisminister Knut Storberget

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Synes statsråden det er akseptabelt at det forsvinner en mengde pass etter utstedelse/utsending fra politiet, pga at en ikke prioriterer å sende disse rekommandert og hvor mange pass mener Statsråden det er forsvarlig å miste før Statsråden vil reagere?

Begrunnelse

I den senere tid har Stavange Aftenblad satt fokus på identitetstyveri. I dag kan vi lese om at alle pass sendes som ordinær post til tross for at passene er gull verd for identitetstyver. Bare siden 2006 har over 735 pass forsvunnet og i tillegg kommer pass på avveie fordi noen mister, blir frastjålet eller forelegger pass. I lys av den økende mengde identitetstyveri, økende kriminalitet og terror trusler er dette særdeles urovekkende.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Det utstedes årlig opp imot 600.000 pass til norske statsborgere. På årsbasis blir et større antall pass meldt tapt eller stjålet, og antallet slike taps- eller stjåletmeldinger har vist en stigende tendens. For 2008 var antallet tapte eller stjålne pass ifølge Politidirektoratets statistikk nærmere 26.000. I løpet av 4-årsperioden fra 2005-2008 var det samlede antall registrerte pass som var meldt bortkommet i overkant av 94.000.

Av det samlede antall bortkomne pass er det en mindre andel som blir borte ved utsendelse i posten. For 2008 utgjorde dette 253 pass, mens det for 4-årsperioden 2005-2008 samlet utgjorde 825 pass.

Etter passloven plikter en passinnehaver å melde i fra straks hvis et pass kommer bort. Alle meldinger om bortkomne pass blir registrert som ugyldige både ved Kripos og i Interpols database i Lyon, Frankrike. Dette innebærer at en som reiser på et pass som er meldt tapt eller stjålet risikerer å bli stoppet i passkontroll over hele verden.

Som kjent etableres det nå også ordninger med elektroniske pass som inneholder biometrisk personinformasjon om passinnehaver. Et hovedformål med dette er å etablere en mulighet til sikker verifisering av passinnehavers identitet ved at vedkommendes biometri (ansiktsbilde eller fingeravtrykk) ved kontroll kan knyttes direkte til passet. Når det etter hvert kommer på plass utstyr for å lese biometriske pass, vil dette gi en betydelig reduksjon av muligheten for å krysse grensekontroll med forfalskede pass eller ved misbruk av pass utstedt til andre.

I lys av det som er beskrevet foran har Justisdepartementet ikke funnet det formålstjenlig så langt å legge om rutinene for utsendelse av pass i posten. Det er da tatt hensyn til at det er omlag 1 % av det totale antall pass som kommer bort for passinnehaver som forsvinner under utsendelse i posten. Man er således også for denne kategorien avhengig av at man har andre effektive systemer som kan stoppe forsøk på misbruk.

Det er i departementets vurdering også lagt vekt på at utsendelse gjennom rekommandert post ikke ville kunne hindre at pass blir borte i postgangen, for eksempel ved tyveri begått av utro tjenere. Alternativet ville i så fall være å sende passene tilbake til vedkommende passmyndighet slik at passene kunne avhentes der. Denne løsningen er valgt blant annet i Sverige og Finland, men er hos oss vurdert å føre til en betydelig reduksjon av publikumsservicen ved at passinnehaver ville måtte møte opp to ganger ved utstedelse nytt pass. Dette vil heller ikke gi noen synbar gevinst i form av redusert misbruk. Det vil dessuten ta lengre tid fra passøknad til utlevering av passet. Passøkere som ønsker det kan imidlertid velge å få passet returnert for utlevering på politistasjon eller utenriksstasjon.

La meg avslutte med å opplyse at så langt jeg har fått opplyst er publikum gjennomgående svært fornøyd med den service som ytes ved passutstedelse. Dette gjelder ikke minst den korte tiden det tar fra passøknaden er innlevert og til passet ligger i postkassen. I de sjeldne tilfellene der passet kommer bort i posten, vil passøker få utstedt et nytt pass vederlagsfritt.