Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:948 (2008-2009)
Innlevert: 25.03.2009
Sendt: 26.03.2009
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 02.04.2009 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Norske myndigheter har ikke gjort noe for å finne eller heve båten Mkr. Jøviktind, et krysserbygget fiskefartøy på 63 fot som forliste og gikk ned i 1970. Mange har ment at det var mange uoppklarte sider i sjøforklaringen, at saken burde bli tatt opp på nytt. Få vrakrester kan tydes mange veger, men det er hevet over en hver tvil at det var russisk og norsk marineaktivitet i områder på tidspunktet. Det druknet 7 mann.
Er det planer for å realisere en heving av Jøviktind, for å avdekke årsaken til forliset?

Begrunnelse

Jøviktind var som sagt en 63 fots krysserbygget fiskefartøy som helt uten varsel forliste og forsvant. Det var fint vær i området og ingenting skulle tilsi at en så stor båt plutselig skulle forsvinne fra havets overflate. Vitner har imidlertid observert stor aktivitet av russisk og norsk marine, herunder undervannsbåter. Avisene var fulle av spekulasjoner om årsaken til Jøviktinds forlis, hvor fremmede krigsfartøy var den heteste spekulasjonen. Det ble i tilegg ført vitneobservasjoner på høy aktivitet av både norsk og russisk marinefartøy i området. Sjøforklaringen gir ingen sikre holdepunkter for hva som var årsaken til forliset som skjedde i mørke.
For familien og de pårørende ville det selvfølgelig være et ønske om å avdekke den egentlige årsaken til forliset av Jøviktind, slik at den faktiske årsak kom på bordet.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Nærings- og handelsdepartementet, som har ansvaret for sjøloven kapittel 18 avsnitt II om undersøkelse av sjøulykker, er rette adressat for spørsmålet. Svaret er utarbeidet i samråd med Samferdselsministeren, som har etatsstyringsansvaret for Statens havarikommisjon for transport (SHT).

Før ikrafttredelsen av det nye avsnitt II i kapittel 18 i sjøloven, var det en ordning hvor sjøulykker ble undersøkt av sjøfartsinspektørene etter en forutgående sjøforklaring. Ved alvorlige ulykker kunne regjeringen nedsette en særskilt undersøkelseskommisjon, noe som ble gjort enkelte ganger, senest etter forliset med Bourbon Dolphin i 2007. Ved en lovendring i 1980 ble det med hjemmel i sjøloven opprettet en fast havarikommisjon for fiskefartøy, som gjennom årenes løp undersøkte flere ulykker med fiskefartøy.

De nye reglene i kapittel 18 i sjøloven etablerte nye prinsipper for undersøkelser av sjøulykker og trådte i kraft 1. juli 2008. Et viktig prinsipp med det nye regelverket er at et uavhengig organ skal vurdere hvilke undersøkelser som skal utføres, samt at selve undersøkelsene utføres på uavhengig basis. Statens havarikommisjon for transport er tildelt oppgaven som undersøkelsesmyndighet etter sjøloven. Alvorlige sjøulykker som har skjedd etter at lovendringene trådte i kraft, plikter SHT å undersøke. Ved ikrafttredelse av de nye bestemmelsene i sjøloven ble samtidig de tidligere regler om sjøforklaring og særskilte undersøkelseskommisjoner, herunder den faste havarikommisjonen for fiskefartøy, opphevet. Etter gjeldende regelverk er det nå kun SHT som kan foreta undersøkelser av sjøulykker. Heving av vrak kan inngå som en del av undersøkelsen.

Som nevnt er et av hovedformålene med den nye ordningen at den uavhengige fagetaten, SHT, foretar en selvstendig og uavhengig vurdering av hvilke ulykker som skal undersøkes, bl.a. ut fra en avveining av hvilken sikkerhetsmessig gevinst det vil være å undersøke ulykken. For ulykker som ligger så langt tilbake i tid som 1970, har SHT ingen plikt til å heve skip eller foreta undersøkelser.

Statens havarikommisjon for transport har opplyst til at de ikke har planer om å realisere en heving av Jøviktind eller å foreta nærmere undersøkelser av ulykken, noe jeg tar til etterretning.