Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:955 (2008-2009)
Innlevert: 26.03.2009
Sendt: 27.03.2009
Besvart: 02.04.2009 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Rentene faller kraftig i Norge og Norges Bank senker stadig sin framtidige rentebane. Til glede for mange, men også til bekymring for noen og deriblant forskningen. Avkastningen på forskningsfondet er en helt sentral finansieringskilde for norsk forskningsinnsats. Regjeringen dekker også internasjonale forpliktelser som kontingenten til EUs rammeprogrammer av denne avkastningen.
Rentefallet skal ikke påvirke finansieringen i inneværende år, men hva er konsekvensen for årene framover?

Begrunnelse

Oppbyggingen av Forskningsfondet har det vært tverrpolitisk enighet om. Det skulle bli en kilde til stabil og langsiktig finansiering av forskning. Men ingen har vel sett for seg at rentene skulle kunne falle slik de har gjort siden i fjor høst. I statsbudsjettet skriver regjeringen at "kapitalen i fondet er plassert som kontolån til staten. Hver enkelt kapitalavsetning gis en fast rente tilsvarende renten på langsiktige statsobligasjoner med 10 års bindingstid". Denne var 4,75 %, men har siden falt kraftig.
Avkastningen på fondet skal stilles til rådighet for forskningen året etter. Rentefallet skulle derfor ikke påvirke årets forskningsfinansiering, men utfordringen kommer brått foran høstens budsjetter. Dette er spørsmål som det er viktig å ha sterkt fokus på med så kraftige endrede rammebetingelser som en nå opplever.
Regjeringens nye fond for regional forskning har skapt forventninger ute i distriktene. Det ble antydet en avkastning på 285 mill kr i 2009 som skulle bli tilgjengelig for regional forskning i 2010. Rentefallet sår betydelig usikkerhet om hva dette beløpet nå blir.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Fondet for forskning og nyskaping ble opprettet 1. juli 1999 i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Det første innskuddet var på 3 mrd. kroner. Fondskapitalen er plassert i Norges bank som et såkalt kontolån til staten med en rente tilsvarende renten på langsiktige statsobligasjoner, med 10 års bindingstid.

Renten for hvert enkelt innskudd fastsettes av Finansdepartementet for 10 år av gangen. Tabellen under viser de ulike innskuddenes størrelse, rente og avkastning. I alt er det blitt gjort 14 innskudd i fondet og pr. 1. januar 2009 er kapitalen i fondet 72 mrd. kroner.

Tidspunkt for innskudd Kapitalinnskudd i mrd. kroner Rente (pst.) Avkastning i

mill. kroner

01.07.1999 3 5,75 172,5

01.07.2000 1 6,20 62

01.01.2001 3,5 6,00 210

01.07.2001 2,5 6,50 162,5

01.01.2002 3 6,20 186

01.07.2002 14 6,50 910

01.01.2003 3 5,81 174,3

01.07.2003 1,8 4,55 81,9

01.07.2004 1 4,59 45,9

01.01.2005 3,2 4,03 129

01.01.2006 14 3,71 519,4

01.01.2007 10 4,31 431

01.01.2008 6 4,73 283,8

01.01.2009 6 3,65 219

72 mrd. kroner 3,6 mrd. kroner

1. juli 2009 vil det første innskuddet få fastsatt ny rente. I 1999 fikk dette innskuddet en rente på 5,75 pst, mens innskuddet som ble plassert januar 2009 fikk en rente på 3,65 pst. Renten for hvert enkelt innskudd vil først endres når disse etter hvert også har stått i 10 år.

På nåværende tidspunkt antar man at innskuddet som får ny rente 1. juli 2009 vil få en lavere rente enn 5,75 pst. Regjeringen har foreløpig ikke konkludert med hensyn til hvordan dette skal håndteres i budsjettsammenheng. Regjeringen vil komme tilbake til dette i forbindelse med de ordinære budsjettprosessene.

De regionale forskningsfondene har en fondskapital på 6 mrd. kroner og er plassert på samme måte som kapitalen i Fondet for forskning og nyskaping. Med en rente på 3,65 pst. de neste 10 årene vil avkastningen være 219 millioner kroner pr. år. Avkastningen vil bli noe mindre i 2010 grunnet Norges banks system for renteberegninger. De regionale forskningsfondene ble først rentebærende fra 12. januar 2009, noe som vil gi 11 færre rentedager enn i de kommende årene.