Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:964 (2008-2009)
Innlevert: 30.03.2009
Sendt: 30.03.2009
Besvart: 15.04.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): I Øst-Finnmark er det et sterkt ønske om å kunne øke samhandelen med Finland via en jernbaneforbindelse mellom Nord-Finland og Øst-Finnmark. Dette var også noe den finske ministeren for utenrikshandel, Paavo Väyrynen, fremmet et forslag om under et møte i Kirkenes våren 2008 hvor også vår utenriksminister deltok. Det står ingenting konkret om dette i dokumentet "Nye byggesteiner i nord".
Er statsråden villig til å utrede en slik jernbaneforbindelse mellom Øst-Finnmark og Nord-Finland?

Begrunnelse

I regjeringas nordområdestrategi "Nye byggesteiner i nord" står det bl.a.:

"Regjeringen vil etablere en transportinfrastruktur mellom Norge og nabolandene som binder Barentsregionen bedre sammen. Bedre forutsetninger for øst-vestgående transportstrømmer vil bidra til å bedre samhandel og samarbeid med våre naboland"

og videre:

"For å styrke forbindelsen mellom Russland og områder lenger vest og sør i Nord-Norge er det viktig med utbedring av riksvegnettet i Finnmark og Troms, både i retning Russland og Finland."
Det står m.a.o. ikke noe konkret om en eventuell framtidig jernbaneforbindelse mellom Øst-Finnmark og Nord-Finland. Med en jernbaneforbindelse til Barentshavet ville finsk industri blitt en viktig bidragsyter til havneutvikling og nye arbeidsplasser i regionen. Når finske myndigheter står med åpne armer og ønsker et felles jernbaneprosjekt bør norske myndigheter vurdere dette forslaget seriøst.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Regjeringen har i St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 gjort rede for oppfølgingen av nordområdestrategien for transportsektoren.

Som det framgår av meldingen, mener regjeringen at det i forlengelsen av fremlegget av Nasjonal transportplan 2010-2019 er behov for en særskilt gjennomgang av transportinfrastrukturen i nordområdene. En slik studie skal omfatte alle transportformer og ha et tidsperspektiv utover 2020. Det er blant annet behov for en bedre koordinering av framtidige planer for større infrastrukturinvesteringer i nordområdene, inkludert våre naboland, og en samlet vurdering av ulike lokale initiativ til transportløsninger sammenholdt med trafikkgrunnlaget.

Det foreligger flere forslag til jernbaneløsninger i nordområdene. Blant annet har Storfjord kommune planer om å kartlegge mulighetene for en forlengelse av jernbanen frå Kolari i Finland til Skibotn i Troms. Dette er også et prosjekt den finske ministeren for utenrikshandel har trukket fram som interessant. Jeg mener derfor det er hensiktsmessig å vurdere jernbaneløsninger i nord i en større utredning av utviklingen av transportsystemet i nordområdene. En slik utredning vil være en viktig del av underlaget for neste Nasjonal transportplan.