Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:968 (2008-2009)
Innlevert: 30.03.2009
Sendt: 31.03.2009
Besvart: 16.04.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Hvordan stiller statsråden seg til en ordning med naturressursskatt og konsesjonsavgift for kommuner hvor det er vindkraftutbygging?

Begrunnelse

Vind er en energiressurs med økende verdi, og lokalsamfunn som bidrar med sine fornybare ressurser ønsker å få en rettmessig andel av verdiskapningen som kompensasjon for naturinngrepene. Dette er etablerte prinsipper for vertskommuner for vannkraft. Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner har utformet forslag til naturressursskatt og konsesjonsavgift som ivaretar prosjektenes lønnsomhet.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Energiloven har i dag ingen hjemmel til å pålegge vindkraftutbyggere å betale kompensasjon til vertskommunen. Kommunale inntekter fra vindkraftutbygging skjer i medhold av alminnelig skattelovgivning – inntektsskatt og eiendomsskatt – og til grunneiere i medhold av oreigningslova ved skjønn eller gjennom privatrettslige ordninger. I kommuner som har eiendomsskatt, vil vindkraftverk være skattepliktige i henhold til anleggenes verdi. Mange vindkraftutbyggere inngår i stedet, eller i tillegg, frivillige avtaler om kompensasjon eller annen godtgjørelse til kommuner. I tillegg kommer indirekte økonomiske virkninger gjennom arbeidsplasser og økt etterspørsel av tjenester lokalt/regionalt.

Naturressursskatt, grunnrenteskatt, konsesjonsavgifter og konsesjonskraft i vannkraftssektoren utgjør til sammen et særbeskatningssystem for en næring med grunnrente. På grunn av ulik grad av bedriftsøkonomisk lønnsomhet kan ikke vindkraftnæringen umiddelbart sammenliknes med vannkraftnæringen. Jeg har imidlertid notert meg LNVKs forslag om naturressursskatt og konsesjonsavgift til vindkraftkommuner.