Skriftlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:971 (2008-2009)
Innlevert: 30.03.2009
Sendt: 31.03.2009
Besvart: 16.04.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): På SUA's hjemmeside opplyses det at søknader skal behandles innen fem arbeidsdager. En kvinne i Drammen skal starte en bedrift hvor det er investert over 4 millioner kroner, og som er avhengig av faglært arbeidskraft fra land utenfor EØS-området. Etter litt tid hvor hun avklarer at alle papirer er korrekt utfylt, får hun plutselig beskjed om at behandlingstiden er 4 måneder. Lokaler er leid, og oppstart er 30. april.
Hva vil statsråden foreta seg for å overholde lovnaden om fem dagers behandlingstid?

Begrunnelse

SUA (Servicesenter for utenlandske arbeidstagere) oppgir på sin hjemmeside:

"Hvis søknaden er korrekt utfylt og all dokumentasjon er vedlagt, vil søknaden bli behandlet innen fem arbeidsdager. Skal du registreres i folkeregisteret tar det noe lengre tid."

Søknad ble levert, gjennomgått og betalt på SUA's kontor 27. februar. Etter 6 dager mottas et standardbrev fra UDI som sier:

"Kan dessverre ikke behandle innen 5 dager. Dette da direktoratet trenger noe mer tid på å vurdere søknad. Søkeren eller arbeidsgiver vil bli kontaktet dersom det er behov for ytterligere informasjon eller dokumentasjon for å avgjøre søknaden."

19. mars sendes purring til Arbeidsgiverservice med spørsmål om dokumentasjon mangler. Svar fra rådgiver Håvard Sæthre mottas 20. mars der hans svar er i tråd med svarbrev av 4. mars, og at det kanskje kan mangle dokumenter. Dette betyr at etter 21 dager har saken ennå ikke hatt en gjennomgang.
Etter mange telefonsamtaler med sentralbord og forværelse gis beskjed om at det må sendes brev til Arbeidsgiverservice om hvorfor det haster. dette dokumenteres grundig, og sendes 23. mars. Negativt svar mottas omgående, med informasjon om at behandlingstiden nå er ca. 4 måneder.
Bedriftsetablereren kontakter Arbeidsgiverservice som svarer at det mangler noe dokumentasjon. Søkeren ber om tilbakemelding på hva som er mangler ved søknaden, og får tilbakemelding om at det ikke er sikkert at søknaden har mangler, men at UDI trenger noe mer tid på å vurdere søknaden. Søkeren eller arbeidsgiveren vil bli kontaktet dersom det er behov for ytterligere informasjon eller dokumentasjon for å avgjøre saken.
På forespørsel til Arbeidsgiverservice, kommer overraskelsen, nå må søkeren regne med en saksbehandlingstid på 4 måneder. Dette kommer som et sjokk på søkeren som skal åpne sin bedrift 30. april. Lokaler er leid, investeringer for 4 millioner er gjort, men uten den utenlandske arbeidskraften er det ingen mulighet for å starte opp bedriften.
På UDI's sider om hvordan nettsidene til UDI skal framstå står det:

"Nettsidene skal inneholde oppdatert, korrekt og helhetlig informasjon."

Jeg regner med at dette også gjelder for SUA's nettside. Derfor fremstår det svært lite brukerorientert når spillereglene endrer seg dramatisk i løpet av søknadsprosessen. Det opplyses også på nettsidene at antall saker til behandling har gått ned med 22 % siden 2008, dette skulle vel tilsi at man klarte å overholde fristene man selv oppgir på sine nettsider.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere (SUA) er et tjenestetilbud hvor hensikten er å få utenlandsk arbeidskraft raskt i arbeid. Det er politiet som mottar søknader om arbeidstillatelser og behandler dem i første instans. Utlendingsdirektoratet (UDI) har en rådgivende funksjon på senteret, mens selve saksbehandlingen foregår i UDIs lokaler sentralt, dersom politiet ikke kan avgjøre sakene.

SUA oppgir at dersom søknaden er korrekt utfylt, og all dokumentasjon er vedlagt, er målet at saken skal bli behandlet innen fem arbeidsdager. Statistikk fra SUA viser at ca 80 prosent av søknadene om arbeidstillatelser som er levert på SUA er ferdigbehandlet innen 8 dager. Kravet som stilles i UDIs tildelingsbrev er at UDI skal behandle arbeidssaker fortløpende. Saker som er fullstendig opplyst og som kan innvilges er prioritert. Saker hvor det mangler opplysninger eller vilkårene for tillatelse ikke er til stede tar lenger tid å behandle.

UDI vil vurdere de opplysninger som gis på www.sua.no basert på telefonhenvendelser på arbeidsgiverservicetelefonen i UDI. Det bør framgå at målet om behandling innen 5 dager bare gjelder for de søknadene som er korrekt utfylt, har alle vedlegg og oppfyller vilkårene for tillatelse i utlendingsloven og forskriften. Hjemmesidene til SUA viser også til at det finnes nærmere informasjon hos UDI, men dette kan gjøres mer synlig slik at søkere og arbeidsgivere lettere ser dette. I den saken stortingsrepresentant Trond Helleland omtaler, er det i standardbrev som ble sendt arbeidsgiveren vist til Utlendingsdirektoratets nettsider for saksbehandlingstid, jf www.udi.no.

Søknadene fra SUA som ikke behandles raskt blir behandlet på lignende måte som søknader søkt via andre politidistrikt enn Oslo, eller via utenriksstasjoner. Gjennomsnittlig saksbehandling på disse søknadene er i dag ca 4 mnd når det er søkt via politiet. UDI har kontinuerlig oppmerksomhet på raskt å håndtere saker som ligger an til innvilgelse, og prioriterer disse foran saker som mangler dokumentasjon eller ligger an til avslag. I denne saken har jeg fått opplyst at det er informert om at søknaden ikke kunne innvilges raskt og at saksbehandlingstiden av den grunn er lenger. Selv om en innlevert søknad er fullstendig, kan UDI ha behov for tid til å vurdere om kravene til arbeidstillatelse som faglært/spesialist er oppfylt. Vilkårene for en slik tillatelse er opplistet på UDIs hjemmesider under overskriften ”Faglært/spesialist”.