Skriftlig spørsmål fra Eirin Faldet (A) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:981 (2008-2009)
Innlevert: 01.04.2009
Sendt: 01.04.2009
Besvart: 15.04.2009 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Er det fritt fram for alle å starte opp med personbefordring i hestenæringen, og hva vil statsråden gjøre for å få etablert en ordning for godkjenning og drift av hestesentra; fungerer mattilsynets kontroll godt nok?

Begrunnelse

Det har i den senere tid blitt stor interesse for hestenæringen. Enkelte ønsker å etablere hestesenter med mulighet for å kjøre turister på kanefart og lignende.
Jeg er kjent med at enkelte har brukt mye penger på å ta kurs i opplæring av sikkerhet og kjøring som kusk. Det stilles i dag ingen krav til registrering av hester som benyttes i kjøring med passasjerer. Det er heller ingen regler for godkjenning av hesteanlegg med antall under 10 hester.
Jeg er kjent med at enkelte som driver hestenæring ikke har noen form for dokumentasjon. Dette bør statsråden se nærmere på for at passasjerer/turister skal føle trygghet for at det er ordnede forhold og godkjente kusker når de blir transportert.
Statsråden bør bidra til at det blir ryddet opp i næringen og at det blir et tydelig skille mellom næring og hobby.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Personbefordring med hest

Personbefordring med hest er ikke underlagt konsesjon eller andre former for begrensninger. For å heve kompetansen og forebygge ulykker blant tilbydere av personbefordring med hest, foretar Norsk Hestesenter sertifisering av kusker på grunnlag av kurser som avsluttes med prøver. Selv om det ikke er noe krav i regelverk om sertifisering, er det sterkt anbefalt. Om lag 100 kusker har til nå latt seg sertifisere.Dyrevelferd/dyrehelse

Forskrift om velferd for hest gjelder for alt hold av hest. Enhver som vil holde flere enn ti hester skal på forhånd gi Mattilsynet melding om dette. Etablering av hestesenter (også med færre enn ti hester), omsetning av flere enn seks hester pr år, drift av treningsstall eller hestepensjonat, krever tillatelse fra Mattilsynet. De fleste som driver kommersielt hold og bruk av hest vil fanges opp av disse grensene. Definisjonen av hestesentre spesifiserer ikke den konkrete aktiviteten personbefordring med hest.

Forskriften krever at hesteholder skal ha nødvendig kunnskap om hest. Vedkommende har også ansvar for at personell som håndterer og steller hestene, har den nødvendige kompetanse til å gjøre dette på en god måte.

I forbindelse med innføringen av forskrift om velferd for hest ble det i flere regioner i Mattilsynet gjennomført prosjekter med kartlegging av hesteholdet og opplæring av tilsynspersonell.

Hobby/næring

Grensen mellom næring og hobby i virksomheter med hest har vi over tid gått opp sammen med Finansdepartementet. I sammenheng med drift av hestesentre og/eller virksomheter som driver kjøring med hest, er mitt inntrykk at grensen mellom næring og hobby vil være enkel å trekke opp.

Dagens regelverk gir, etter min vurdering, et rimelig grunnlag for å legge til rette for forsvarlige aktiviteter med hest. Jeg har ingen konkrete planer om regelverksendringer. Så langt jeg er kjent med foregår Mattilsynets håndtering av disse sakene, både når det gjelder godkjenning/-registrering og kontroll, på en tilfredsstillende måte og i henhold til regelverket.