Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:982 (2008-2009)
Innlevert: 01.04.2009
Sendt: 01.04.2009
Besvart: 16.04.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Det fremgår av Aftenposten 1. april (og Aftenpostens økonomiredaksjon har bekreftet at dette dessverre ikke er en aprilspøk) at mange skatteytere får selvangivelse for næringsdrivende i posten. Følgelig blir utarbeidelsen av selvangivelsen mer tidkrevende.
Hva vil finansministeren gjøre for å hindre at disse skatteyterne ikke får unødig ekstraarbeid med selvangivelsen?

Begrunnelse

Fra i år skulle det bli enklere å levere selvangivelsen gjennom stilltiende aksept. Man skulle altså slippe å foreta seg noe overfor skattemyndighetene om man var enig i skattemyndighetenes oppsett.
Dette har dessverre ikke blitt en realitet for alle de som har hatt små inntekter fra hobbyvirksomhet, eller hatt litt inntekt på si. Disse har nå mottatt selvangivelse for næringsdrivende. Heldigvis er denne fra i år delvis utfylt, slik at skatteyter ikke må fylle den ut fra bunnen, slik man har måttet tidligere.
Forandringen av status på selvangivelsen skyldes en endring av praksis som følge av systemene Skatteetaten benytter seg av.
Et notat ble lagt ut på skatteetatens hjemmeside i går kveld (31. mars 2009) der endringen i praksis fremgår. Skatteeteten skriver: "Det gjelder først og fremst for deltakere i ANS/KS og personer som har fått innberettet inntekt på lønns- og trekkoppgavekode 401 – utbetaling til næringsdrivende. Disse har fått selvangivelse for næringsdrivende. Det er ikke mulig å få endret selvangivelsestype etter at du har fått selvangivelsen."
Men skatteyter har altså ikke fått informasjon om endringen av praksis i forkant, og har dermed vært avskåret fra muligheten til å be om vanlig selvangivelse.
Når skattemyndighetene gjør feil, bør skattemyndighetene rydde opp, slik at feilen ikke går utover skatteyterne. Det ønskes besvart hva finansministeren vil foreta seg for å rydde opp i denne saken, slik at skatteytere ikke får merarbeid. Det ønskes også besvart hvor mange skatteytere dette gjelder.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Mange arbeidsgivere og oppdragsgivere har innberettet inntekt på lønns- og trekkopppgavekode 401 – utbetalinger mv. til næringsdrivende. Selv om disse er innberettet som næringsinntekt, har skattetaten, på visse vilkår, tidligere ført disse som næringsinntekt på selvangivelsen for lønnstakere. Disse skattyterne har dermed fått selvangivelse for lønnstakere, selv om det er innberettet næringsinntekt på dem. Dette har i hovedsak dreid seg om mindre beløp, for eksempel royaltyinntekt av bokutgivelse o.a.

I 2008 innførte skatteetaten forhåndsutfylt selvangivelse for næringsdrivende.

Inneværende år valgte derfor skatteetaten å gjøre noen endringer i hvilke skattytere som skal få hvilken type selvangivelse. Hovedårsaken til endringen var at det nå lages forhåndsutfylt selvangivelse for alle skattytere bosatt i Norge, og at man ville fjerne en del unntak fra hovedregelen om hvem som får selvangivelse for lønnstakere.

Resultatet av å fjerne dette unntaket ble som kjent at mange skattytere med lønn som hovedinntekt, anslagsvis ca 20 000, mottok selvangivelse for næringsdrivende. Flere av disse opplevde dette som negativt fordi de ikke kan benytte seg av leveringsfritak og ikke får skatteoppgjøret før til høsten. Selvangivelsen for næringsdrivende inneholder heller ikke foreløpig skatteberegning, og det må leveres næringsoppgave og evt. skjema for beregning av personinntekt.

Skatteetaten har beklaget at de undervurderte hvor mange som ble omfattet av endringen og at etaten ikke informerte godt nok om dette på forhånd. Skatteetaten har nå gjort endringer, slik at de aller fleste av disse skattyterne vil kunne få skatteoppgjør i juni. Dette gjelder skattytere som har fått innberettet små beløp som næringsinntekt, og av den grunn fikk selvangivelse for næringsdrivende. Det er i denne forbindelse viktig å være oppmerksom på at heller ikke alle lønnstakere får skattoppgjør i juni. Hvert år er det mellom ti og tjue prosent som først får oppgjøret i oktober. Dette skyldes bl.a. nye opplysninger og utvidede kontroller.

De som har fått selvangivelse for næringsdrivende på grunn av små næringsinntekter, må levere denne selvangivelsen og kan ikke benytte seg av leveringsfritak, selv om alle opplysningene stemmer. De har fremdeles 31. mai som innleveringsfrist ved levering på nett, og 30. april for levering på papir. Levering uten endring kan gjøres meget enkelt.

Selve selvangivelsen er lik den som for lønnstakere. I næringsskjemaet som følger med, er beløpet i kode 401 i lønns- og trekkoppgaven forhåndsutfylt fra Skatteetaten. Der står det også i hvilken post beløpet skal føres i næringsoppgaven. De som leverer på nett blir veiledet til riktig skjema.

Skattedirektoratet har forsikret meg om at de vil ta med seg årets erfaringer når etaten ser på neste års løsning. Skatteetaten har bl.a. foreslått å gjøre unntak fra plikten til å levere næringsoppgave for skattytere med næringsinntekter på under kr 50 000. Finansdepartementet har gitt sin tilslutning til dette forslaget. Jeg er også kjent med at skatteetaten vurderer en generell ordning fra 2010 som innebærer at næringsdrivende flest kan få tidligere skatteoppgjør.