Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:995 (2008-2009)
Innlevert: 02.04.2009
Sendt: 03.04.2009
Besvart: 16.04.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hvilke tiltak er planlagt for å utbedre jernbanestrekningen Skøyen-Lysaker for å øke punktligheten og redusere sårbarheten i togtrafikken, og hvordan vurderer statsråden kapasiteten og standarden på denne strekningen?

Begrunnelse

Det gjennomføres i øyeblikket store investeringer og arbeid på Lysaker stasjon, et arbeid som skal stå ferdig i 2009. Det jobbes også med nytt dobbeltspor mellom Sandvika og Lysaker, som skal stå ferdig i 2011. Flere har påpekt at det er et betydelig misforhold mellom standarden og kapasiteten på det nye anlegget, og det som er tilfelle på de siste kilometerne inn mot Oslo på strekningen Skøyen-Lysaker. Det er blitt vist til at dette misforholdet kan føre til at nytten av det nye anlegget blir redusert, og at dette kan gå ut over punktligheten og øke sårbarheten ved jernbanen i Oslo-området.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Regjeringen har satset og vil fortsatt satse tungt på å utbedre jernbanetilbudet i og rundt Oslo. I St.meld. nr. 16 (2008-2009)Nasjonal transportplan 2010-2019, jf. pkt. 10.4.4.2 er det gitt en nærmere redegjørelse om behovet for jernbaneinvesteringer, herunder Oslo-prosjektet. Som det framgår har jernbanenettet i Oslo-området både kapasitetsproblemer og ikke minst problemer med standarden i forhold til den omfattende togtrafikken som avvikles i dette området.

På grunn av store driftsproblemer ikke minst i Oslo-tunnelen, har regjeringen iverksatt omfattende fornyingsarbeider og i løpet av 2008 og 2009 er det bevilget om lag 300 mill. kr til dette prosjektet. Videre er det i NTP 2010-2019 lagt opp til at det i planperioden 2010-2013 gjennomføres ytterligere fornyingstiltak for totalt 2 mrd. kr. Dette innebærer at strekningen Lysaker-Oslo S-Etterstad vil bli totalt fornyet med en fullgod standard. I tillegg er det i NTP 2010-2019 under drift og vedlikehold satt av om lag 1 mrd. kr til fornyelsesvedlikehold av de tilstøtende innerstrekningene mellom Asker (det gamle dobbeltsporet)-Ski-Lillestrøm.

Jernbaneverket vurderer nå hvordan kapasiteten på dobbeltsporstrekningen Lysaker-Oslo S kan økes. Foreløpige analyser tyder på at kapasiteten kan økes med ca. 20 pst. ved byggingen av nye vendespor i Vestkorridoren. I tillegg ser Jernbaneverket også på mulighetene for å endre signalplasseringer, overkjøringsmuligheter og sportiltak på Skøyen stasjon for ytterligere å forbedre kapasiteten. Når alle disse tiltakene er gjennomført, mener Jernbaneverket at både kapasiteten og standarden på strekningen mellom Lysaker og Oslo S også vil sikre et velfungerende jernbanetilbud.