Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1000 (2008-2009)
Innlevert: 02.04.2009
Sendt: 03.04.2009
Besvart: 27.04.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): En rekke vegstrekninger er i NTP 2010-2019 omtalt med teksten: "I tillegg er det aktuelt å prioritere statlige midler til følgende større prosjekter:" Og under mange av punktene tillegges teksten "Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering." Andre strekninger er vagt omtalt hva finansiering angår.
Hvor mye beregnes prosjektene i listen under å koste, og hvor stor andel av disse beløpene vil Regjeringen bevilge i perioden 2009-2013 og 2013-2019?

Begrunnelse

rv2 Slomarka- Nybakk
El8 Langangen-Dørdal
El8 Tvedestrand-Arendal
El8 Varoddbrua
E3 9/rv9/rv45 6 Gartnerløkka-Hannevikdalen
E39 Ålgård-Sandved
E3 9 Smiene-Harestad
rv23 Dagslett-Linnes-Lier
E3 9 Rogfast
E3 9 Nyborg-Klauvaneset
E3 9 Vikanes-Romarheim bru
rv555 Sotrasambandet
E3 9 Leirvika-Renndalen
E3 9 Staurset-Vinjeøra
El6 Fønhus-Øye
116 Bjørum-Skaret
El6 Fagernes-Øye
El6 Løno-Voss
E134 Tunneler, Haukelifjell og Røldal
rv4 Gran-Jaren
Oslopakke 3
E6 Kolomoen-Lillehammer
E6 Soknedalen
E6 Sluppen-Stavne
rv3 Løten-Grundset
E6 Kvithammar-Åsen
E6 Selli-Asp-Sem
E6 Mosjøen-Osen
E6 Mo-Bolna
E6 Sørelva-Borkamo
E6 Sommerseth-Ulvsvåg
ElO Tjeldsund bru-Gullesfjordbotn
E69 Ny skarvbergtunnel

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Vedlagt følger en oversikt over samtlige riksvegprosjekter som er omtalt i St.meld. nr. 16 (2008-2009). Av oversikten framgår kostnadsoverslag og de investeringsbeløp (statlige midler og annen finansiering) som ligger til grunn for prioriteringene i St.meld. nr. 16 (2008-2009).

For mange av prosjektene mangler det planavklaring. Det må derfor forventes endringer både i kostnadsoverslag og finansieringsplan etter hvert som prosjektene blir nærmere detaljert. I tillegg kommer eventuelle kostnadsendringer for allerede igangsatte/vedtatte prosjekter.

Behov for endringer vil bli vurdert både i forbindelse med Statens vegvesens arbeid med handlingsprogrammet for perioden 2010-2019, i forbindelse med framlegging av bompengesaker og i forbindelse med de årlige budsjetter. De foreslåtte prosjektene i siste seksårsperiode vil danne grunnlag for prioritering av planleggingsinnsatsen fram mot neste revisjon av Nasjonal transportplan (Nasjonal transportplan 2014-2023).

Som det går fram av både St.meld. nr. 16 (2008-2009) og St.meld. nr. 17 (2008-2009) Om Oslopakke 3 trinn 2, er det lagt til grunn at prosjektprioriteringene innenfor Oslopakke 3 skal foretas med utgangspunkt i porteføljestyring. Samferdselsdepartementet vil derfor understreke at Regjeringen ikke har tatt endelig stilling til de prioriteringene som er skissert for siste seksårsperiode.

Vedlegg til svar:

statlige

midler

annen

finans

sum 2010-2013 2014-2019 2010-2019 2010-2019

Annen

finan-

Prosjekter Fylke Post siering

Kostnadsoverslag/ S t a t l i g e midler

restbehov pr 01.01.2010

8. Bodø - Narvik - Tromsø - Kirkenes med armer til Lofoten og grensene mot Sverige, Finland og Russland

E 6 Fauske - Nordkjosbotn med tilknytninger (E8 og E10)

E6 Kråkmofjellet Nordland 30 200 200 60 140 200

E6 Sommerseth - Ulvsvåg Nordland 30 700 700 700 700

E8 Sørbotn - Laukslett Troms 30 400 400 800 200 200 400 400

E10 Tjeldsund bru - Gullesfjordbotn (start) Nordland 30 700 700 200 200

E6 Narvik sentrum Nordland 30 450 450 450

E6 Bru over Rombaken, inkl rassikring (Leirvika) Nordland 30/31 720 1 480 2 200 200 520 720 1 480

E10 i Vest-Lofoten Nordland 31 350 150 500

E6 Nordkjosbotn - Kirkenes med tilknytninger (E8, E69, E105, rv 92 og rv 93)

E6 Sørkjosfjellet Troms 30 500 500 100 400 500

E6 Nordkjosbotn - Hatteng Troms 30 530 530 530 530

E6 Tana bru Finnmark 30 290 290 290 290

E8 Riksgrensen - Skibotn Troms 30 280 280 180 100 280

E105 Storskog - Hesseng Finnmark 30 270 270 200 70 270

Rv 94 Skaidi - Hammerfest Finnmark 30 430 430 430 430

E6 Indre Nordnes - Skardalen Troms 31 570 570 570 570

E6 Vassbergan Troms 31 200 200 200 200

E69 Skarvbergtunnelen Finnmark 31 270 270 270 270

E6 vest for Alta Finnmark 37 1 040 160 1 200 650 390 1 040 160