Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1017 (2008-2009)
Innlevert: 06.04.2009
Sendt: 06.04.2009
Besvart: 22.04.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Den internasjonale organisasjonen ICAO, lager standard og anbefalte retningslinjer for flysikkerhet/flysikringstjeneste, som bl.a. omfatter friksjonsmålinger vedr. rullebaner på flyplass. Dette gjelder både vedlikehold og operative aspekter. Norge er tilknyttet organisasjonen og forpliktet til å følge anbefalt praksis. Unntak kan gjøres for system eller praksis som ansees bedre enn ICAO.
Er det Avinor som forvalter denne sikkerhetsordningen, og er norske unntak begrunnet og også godkjent av nasjonal tilsynsmyndighet?

Begrunnelse

ICAO er en organisasjon tilknyttet FN-systemet. Virksomheten beskrives slik:

"The responsibility of the International Civil Aviation Organization, or ICAO, the specialized agency of the United Nations whose mandate is to ensure the safe, efficient and orderly evolution of international civil aviation."

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: International Civil Aviation Organisation (ICAO) har fastsatt såkalte standarder og anbefalinger for sivil luftfart i til sammen 18 annexer til Chicago-konvensjonen. Medlemslandene er folkerettslig forpliktet til å følge standardene (krav), og oppfordres også sterkt til å følge anbefalingene. Forpliktelsen innebærer at medlemslandene skal notifisere ICAO om eventuelle standarder som ikke er gjennomført i nasjonal rett. Det foreligger ingen slik forpliktelse hva angår anbefalingene. Norsk praksis har i alle år vært å følge alle standarder og de aller fleste av anbefalingene ICAO fastsetter. Norge har avvik fra standarder bare i helt få tilfeller. Ett eksempel på norsk avvik er at vi i Norge har gul i stedet for hvit merking på rullebaner. Begrunnelsen for dette er at rullebaner i Norge ofte er dekket av snø om vinteren, og at gul farge dermed er bedre synlig. Det er Luftfartstilsynet som notifiserer norske avvik fra standarder til ICAO i henhold til kravet i Chicagokonvensjonen.

Annexene omhandler standarder og anbefalinger om for eksempel sertifisering av personell i luftfarten, meteorologi, kart, flyoperasjoner, registrering av luftfartøy, luftdyktighet, flysikringstjenester, søk- og redning, undersøkelser av ulykker og hendelser, flyplasser, miljø, security og frakt av farlig gods. Luftfartstilsynet fastsetter forskrifter som gjennomfører standarder og anbefalinger i norsk rett, og fører tilsyn med at Avinor og andre aktører i luftfarten overholder bestemmelsene.

Standarder og anbefalinger vedrørende friksjonsmålinger, som representanten Sortevik konkret viser til, er gitt i annex 14 om Aerodromes (flyplasser). Det norske regelverket for flyplasser er basert på disse standardene og anbefalingene og gitt i forskrift av 27. april 2004 om plasstjeneste (BSL E 4-2). Forskriften er fastsatt av Luftfartstilsynet og setter blant annet krav til måling og rapportering av friksjonsnivå. Jeg viser til at det i tillegg til forskriftsbestemmelsene også er gitt føringer fra Luftfartstilsynet om at rapportering av friksjon skal gjennomføres av høyt kvalifisert og trenet personell. Luftfartstilsynet har anledning til å stille strengere krav til minimumsfriksjon for enkelte flyplasser dersom dette anses nødvendig ut fra lokale forhold.