Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1007 (2008-2009)
Innlevert: 03.04.2009
Sendt: 03.04.2009
Besvart: 16.04.2009 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Vil statsråden ta initiativ til å utrede hvordan en tilskuddsordning for holdnings- og meningsbærende publikasjoner kan organiseres, med retningslinjer som sikrer at objektive kriterier legges til grunn for fordeling av økonomisk støtte?

Begrunnelse

Støtteordningen "Ymse publikasjoner" som tidligere ble behandlet som egen post på statsbudsjettet, er nå overført til Norsk Kulturråd. Norsk kulturråd opererer på mandat gitt av Storting og Regjering, og har i forvaltningen av sine støtteordninger blant annet som formål å vurdere bevilgninger ut fra en samlet kvalitetsvurdering. Kulturrådet utøver et kulturpolitisk skjønn i tråd med mandatet, noe som sikrer en armlengdes avstand til Storting og Regjering.
I spørsmål som angår pressestøtte, støtte til publikasjoner, er det grunn til å se nærmere på hvorvidt en kan etablere ordninger som sikrer at tildelinger gjøres på basis av objektive kriterier.
Det er tidligere fremmet forslag i Stortinget om at fordeling av støtten innenfor kap. 335 post 76 "Ymse publikasjoner" skal fordeles på basis av objektive kriterier, jf. Budsjett-innst.S. nr. 2 (2006-2007). Videre har det tidligere blitt lagt fram forslag til ulike modeller med objektive kriterier for beregning av støtten til publikasjonene dette angår, men ingen av modellene har fått flertall. I St.prp. nr. 1 (2006-2007) skriver departementet at det er lite heldig at tilskuddene tildeles av sentrale politiske myndigheter, og KrF støtter dette.
Det er bred politisk enighet om at et hovedmål for mediepolitikken er å sikre medienes uavhengighet i redaksjonelle spørsmål både fra myndigheter, eiere og andre.
Erfaringer fra støtteordningen "periodiske publikasjoner", viser at det er behov for en vurdering av hvordan denne type tilskuddsordninger kan organiseres slik at objektive kriterier legges til grunn, også slik at en ivaretar holdnings- og meningsbærende publikasjoner.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Som representanten Grimstad er kjent med er det tidligere blitt lagt fram forslag til ulike modeller med objektive kriterier for tildeling av støtten til disse publikasjonene, men som representanten påpeker har ingen av de tidligere forslagene fått flertall.

Fordi Kultur- og kirkedepartementet anså det som lite heldig at disse tilskuddene ble fordelt av sentrale politiske myndigheter, ble forvaltningen av tilskuddsordningen flyttet til Norsk kulturråd. Kulturrådet tildeler støtten på ”armlengdes avstand” fra de politiske myndigheter.

Kulturrådet har utformet retningslinjer for ordningen som inneholder både objektive og skjønnmessige kriterier, se vedlegg. Retningslinjene trådte i kraft kun for kort tid siden, og må få mulighet til å virke en stund før de evalueres.

Det er ikke aktuelt på nåværende tidspunkt å utrede tilskuddsordningen på nytt.