Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1010 (2008-2009)
Innlevert: 03.04.2009
Sendt: 06.04.2009
Besvart: 22.04.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): I St. melding. nr 17 (2008-2009), står det at Statens Vegvesen jobber med planlegging av ny E18 i Vestkorridoren, og at man der ser på løsninger med begrenset omfang av tunneler.
Dette har ført til stor bekymring med hensyn til støy og forurensning blant beboere nær nåværende E18.
Forstår statsråden denne bekymringen, og vil hun lytte til lokale løsninger?

Begrunnelse

I forbindelse med arbeidet med Oslopakke 3, la lokale myndigheter stor vekt på at det blant annet på E18 i Vestkorridoren skulle bygges miljøtunneler. Dette for å spare nærmiljøet for støy og lokal forurensning. Skuffelsen er derfor veldig stor over at det nå ser ut til at Statens Vegvesen ikke ser ut til å ha lyttet til befolkningen i området når det gjelder ønske om miljøtunneler. EUs direktiv om tunneler i byområder er vel kjent. Tunneler i byområder bør ikke være lengre enn ca.4 km. Lokalbefolkningen i berørte områder har i flere år jobbet frem gode, kreative løsninger. Nå er imidlertid bekymringen stor for at de ikke vil bli lyttet til og tatt på alvor.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Som grunnlag for videre planlegging av utbygging av E18 korridoren i Asker, Bærum og Oslo gjennomfører Statens vegvesen en ny analyse av transportsystemet i Vestkorridoren. Bakgrunnen for denne analysen er blant annet en faglig vurdering om at samlet lengde av tunneler i korridoren bør reduseres, og at EUs direktiv om minimum sikkerhet på TERN-vegnettet, som er implementert i norsk rett, stiller strenge krav knyttet til blant annet rømningsveier og sikkerhet generelt.

For å møte økende transportetterspørsel og ivareta miljøhensyn må transportsystemet i Vestkorridoren utvikles innenfor en helhetlig strategi for redusert trafikkvekst og vesentlig økt kollektivandel. I analysen legges det derfor stor vekt på at bussene sikres framkommelighet uavhengig av køer for biltrafikken.

Jeg forstår beboernes bekymring for støy og forurensing langs dagens E18. For løsninger med lengre dagstrekninger for E18 er det derfor særlig viktig å vurdere nødvendige miljøtiltak for å oppfylle miljømålene for prosjektet.

Systemanalysen skal gi grunnlag for videre planlegging etter plan- og bygningsloven. Arbeidet med systemanalysen skjer i dialog med kommunene og fylkeskommunen. Det er opprettet et politikerforum og en administrativ samarbeidsgruppe for kontakt med lokale myndigheter.