Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1011 (2008-2009)
Innlevert: 03.04.2009
Sendt: 06.04.2009
Besvart: 17.04.2009 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Regjeringen har lagt ned Olavsvern, men skal fortsatt eie og drifte anlegget. Som en konsekvens av nedleggelsen har både Sjøheimevernet og Heimevernet blitt kastet ut fra Olavsvern, og må leie seg lokaler hos sivile med høye kostnader.
Siden forsvaret fremdeles skal eie og drive Olavsvern, hvorfor kan ikke Sjøheimevernet og Heimevernet ha tilhold på Olavsvern?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 6. april 2009 med spørsmål fra stortingsrepresentant Øyvind Korsberg om Heimevernet kan ha tilhold på Olavsvern.

Den nye langtidsplanen for Forsvaret som Stortinget har vedtatt, jf. Innst. S. nr. 318 (2007-2008) til St.prp. nr. 48 (2007-2008), innebærer en betydelig satsing i nord for alle forsvarsgrener. For å få på plass en slik satsing har det vært nødvendig å videreføre tiltak som sikrer en mest mulig rasjonell drift av Forsvaret, slik at midler kan frigjøres til annen prioritert virksomhet. Stortinget besluttet som en del av dette, bl.a. at Olavsvern base skal legges ned.

Utrangeringen av Olavsvern base, i tråd med det vedtak Stortinget fattet 19. juni 2008, gjennomføres så raskt som praktisk mulig og Olavsvern overføres til Forsvarsbygg (Skifte Eiendom) for avhending. Forsvarsbygg opplyser at Skifte Eiendom overtok mye bygningsmasse ved Olavsvern primo mars. Tømming av ytterligere bygningsmasse vil i hovedsak skje før sommeren, mens flytting av IKT forventes å ta mye av det gjenstående året.

Forsvarsbygg vil drifte Olavsvern frem til avhending, men på grunn av avhendingen er det verken ønskelig eller hensiktsmessig at Heimevernet har tilhold på Olavsvern. Sjøheimevernet videreføres på Trondenes i Troms fylke.

Avhendingen av Olavsvern vil bli gjennomført i samsvar med instruks om avhending av statlig eiendom m.v., og hensynet til lokale myndigheter vil bli ivaretatt på best mulig måte. Forsvarsdepartementet anser det positivt dersom Olavsvern kan benyttes til annen verdiskapende aktivitet som kan styrke den videre utviklingen i nord. Forsvarsbygg har lang erfaring i å håndtere denne type saker og vil gjennomføre avhendingsprosessen i nært samarbeid med Tromsø kommune.