Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1016 (2008-2009)
Innlevert: 03.04.2009
Sendt: 06.04.2009
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 20.04.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Fylkesmannen i Telemark har i dag vedtatt å legge kraftige begrensninger på antall konserter ved utestedet Wrightegaarden i Langesund. Begrunnelsen er klager på støy. Turisme er et satsningsområde for Norge, og Wrightegaarden er viden kjent for sine fantastiske konsertarrangementer. De nye begrensningene vil svekke bredden i tilbudet, samtidig som det vil slå beina under turismen i kommunen.
Vil statsråden omgjøre vedtaket fra fylkesmannen i Telemark?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Utekonserter i sommerhalvåret har vist seg å være et verdifullt tilskudd til kulturlivet i stadig flere kommuner, til glede for mange, men også til betydelig sjenanse for naboer til arrangementene, pga. svært høye lydnivåer. Negative helsevirkninger av støy er en stressfaktor som kan påvirke atferd, trivsel, kommunikasjon, hvile og søvn. I tillegg til en psykisk belastning antyder senere tids forskning også en sammenheng mellom støy og andre typer sykdommer som økt risiko for hjerte-karsykdom. Risikoen for negative helseeffekter øker ved gjentatte høye støynivåer over lengre tid. Dette øker stressnivået og reduserer muligheten for tilstrekkelig med hvile, søvn og rekreasjon.

Bamble kommune har med hjemmel i kommunehelsetjenesteloven, forskrift om miljørettet helsevern § 6, gitt bestemmelser om konsertstøy, med spesiell dispensasjon i 10 år for Wrightegaarden til inntil:

- 12 konserter med maks lydnivå tilsvarende Lekv= 75 dBA ”F”

- 12 konserter med maks lydnivå tilsvarende Lekv= 70 dBA ”F”

- 11 konserter med maks lydnivå tilsvarende Lekv= 65 dBA ”F”

I tillegg til de 35 konsertene er det gitt dispensasjon for ubegrenset antall konserter/ arrangementer som har lavere støynivå enn Lekv 60 dBA ”F”.

Dette vedtaket ble påklaget. Kommunen opprettholdt i hovedsak sitt opprinnelige vedtak, og saken ble oversendt til fylkesmannen i Telemark. Fylkesmannen har ikke sluttbehandlet hele klagen, men har varslet Wrightegaarden om hovedkonklusjonen, slik at disse kan ta hensyn til dette i planleggingen av årets konsertsesong.

Konklusjonen er at for konsertsesongen i 2009 tillates Wrightegaarden å arrangere inntil 20 konserter utendørs i Wrightehaven sommeren 2009. Konsertene fordeler seg slik på lydnivå i forhold til de mest berørte naboer, målt utenfor fasaden:

- 10 konserter inntil 75 dBA gjennomsnitt.

- 6 konserter inntil 70 dBA gjennomsnitt.

- 4 konserter inntil 65 dBA gjennomsnitt.

Hele vedtaket, som også omhandler en rekke andre forhold, vil etter planen foreligge i begynnelsen av mai. Dispensasjon som ble gitt til Wrightegaarden av Bamble kommune var meget sjenerøs sett fra arrangørens side. Helsedirektoratet kjenner ikke til - verken i Norge eller i Vest Europa - byer som har gitt tilsvarende tillatelser.

Konsertstøy har generelt blitt gjenstand for ulik håndtering av lokale myndigheter og har i enkelte kommuner skapt motsetninger. På bakgrunn av dette vil Helsedirektoratet med det første kontakte representanter for konsertarrangører og lokale og regionale helsemyndigheter med sikte på å komme fram til felles retningslinjer som arrangørene kan forholde seg til, og som kommuner og fylkesmenn kan legge til grunn for sin vurdering, både av nye og etablerte arrangementer. Disse vil bli basert på nasjonale og internasjonale erfaringer, som kan bidra til mer enhetlig og forutsigbar håndheving fra myndighetenes side og redusere konflikter og støyproblemer for omgivelsene.

På bakgrunn av den gjennomgangen som Helsedirektoratet skal gjøre om konsertstøy generelt, og som også ville kunne ha konsekvenser for vurderingen av Wrightegaarden, ser jeg det ikke som naturlig å gå nærmere inn i denne konkrete saken.