Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1023 (2008-2009)
Innlevert: 06.04.2009
Sendt: 06.04.2009
Besvart: 17.04.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Hva er begrunnelsen for at det er merverdiavgift på gullbarrer?

Begrunnelse

Finanskrisen har ført til en tidobling i salg til privatpersoner i Norge. Flere og flere privatpersoner flytter pengene sine til edle metaller for å sikre seg mot det fallende aksjemarkedet og svingende valutaer.
I dag er gullbarrer mva.-belagte, og nordmenn som ønsker å sikre pengene sine i gull er dermed nødt til å kjøpe gullmynter som er fritatt for mva. Det å investere i gullbarrer medfører i dag en unødvendig kostnad som gjør at nordmenn ikke kan investere og spare i de mer praktiske og håndterlige gullbarrene.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det skal som utgangspunkt beregnes merverdiavgift ved all omsetning av varer og tjenester, med mindre det foreligger et særskilt unntak i loven. Etter merverdiavgiftsloven § 5 første ledd nr. 2 er omsetning av frimerker, sedler og mynter som samlerobjekt unntatt fra avgiftsplikt. Det er imidlertid i dag ikke noe unntak for omsetning av gull i form av barrer eller plater. Omsetning av denne typen gull er dermed avgiftspliktig.

Et unntak for omsetning av gullbarrer vil medføre at den næringsdrivende ikke kan trekke i fra inngående merverdiavgift på anskaffelser til bruk virksomheten. Dersom den næringsdrivende også har avgiftspliktig virksomhet, vil den næringsdrivende dermed måtte forholde seg til å drive virksomhet både innenfor og utenfor avgiftsområdet (delt virksomhet). Dersom den næringsdrivende har omsetning til andre næringsdrivende med fradragsrett, vil et unntak også kunne gi kumulative effekter.

I Sverige og Danmark er det innført mva-unntak for omsetning av investeringsgull. Det er også andre særordninger i merverdiavgiftsregelverket for slik omsetning. Dette regelverket, som er i henhold til EUs merverdiavgiftsdirektiv, er begrunnet med at det tidligere var svært forskjellige avgiftsregler for gull i de enkelte medlemsstatene. Dette førte til konkurransevridninger og omgåelse av reglene. Regelverket innen EU på dette området er imidlertid omfattende og avgiftsteknisk komplisert.

På bakgrunn av innspill til departementet har jeg bedt Skattedirektoratet vurdere å endre dagens regelverk. Som nevnt har imidlertid saken sider som er avgiftsteknisk kompliserte.