Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1029 (2008-2009)
Innlevert: 15.04.2009
Sendt: 15.04.2009
Besvart: 22.04.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I en energidebatt på Stortinget 24. mars 2009 uttalte en talsmann for de rødgrønne partiene at "Jeg vil påstå at stortingsbehandlingen av rikets miljøtilstand ikke akkurat bringer landet framover. Jeg tror at framtiden vil vise at meldinger som f.eks. den om rikets miljøtilstand har utspilt sin rolle, og at rapporteringen bør skje på en annen og mer tilgjenglig måte."
Innebærer dette et signal om at Regjeringen nå vil skrinlegge tradisjonen med en stortingsmelding om Rikets Miljøtilstand, og hva vil i så fall komme i stedet?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: En samlet oversikt over regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand har i flere år vært lagt fram i form av en egen stortingsmelding med ca. to års mellomrom, vanligvis i vårsesjonen. Forrige melding av denne type ble lagt fram våren 2007. Intensjonen med meldingen har vært å gjennomgå virkemiddelbruken i miljøpolitikken og vurdere endringer i lys av oppnådde resultater, observert miljøtilstand og aktuelle miljø-utfordringer. Meldingen har dannet grunnlag for viktige miljøpolitiske debatter i Stortinget.

Det er fortsatt viktig at Stortinget får anledning til å drøfte regjeringens miljøpolitikk samlet, i tillegg til de drøftelsene som skjer i tilknytning til Stortingets budsjett-behandling. Av flere grunner har vi imidlertid valgt en noe annen løsning i år.

Denne regjeringen har ført, og fører en svært aktiv miljøpolitikk. Vi har i løpet av de siste årene lagt fram en rekke meldinger og proposisjoner med politikk som nå er i ferd med å gjennomføres, for eksempel miljøgiftmeldingen, ny plan- og bygningslov, naturmangfoldloven, utvidet skogvern osv.. Den videre oppfølgingen av disse sakene mener jeg i første rekke er et ressursspørsmål, som best hører hjemme i budsjett-proposisjonene.

Selv om stortingsmeldingen om regjeringens miljøpolitikk hittil har kommet om lag annet hvert år, er det ingen automatikk i en slik frekvens. Regjeringen må til enhver tid vurdere hensiktsmessigheten av å legge fram en stortingsmelding. Jeg har også registrert at Energi- og miljøkomiteen ved behandlingen av forrige stortingsmelding om regjeringens miljøpolitikk ba regjeringen vurdere om denne meldingen i sin nåværende form fungerer hensiktsmessig.

Blant annet på denne bakgrunn vil jeg senere i vår presentere en klimapolitisk redegjørelse for Stortinget. Her vil jeg legge fram regjeringens klimapolitikk og samtidig gi en oversikt over hvor vi står i de pågående klimaforhandlingene. Jeg vil også omtale arbeidet med forberedelsene til den viktige klimakonferansen i København i desember. I denne redegjørelsen vil jeg også gi en status for oppfølgingen av klimaforliket, slik opposisjonspartiene som deltar i forliket har bedt om.

Jeg vil imidlertid ikke avskrive muligheten for å presentere en stortingsmelding om regjeringens miljøpolitikk senere.