Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1044 (2008-2009)
Innlevert: 21.04.2009
Sendt: 21.04.2009
Besvart: 30.04.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Undertegnede viser til opplysninger fremkommet i Dagbladet 17. april. Det kan se ut som det ikke eksisterer noen adekvat statistikk for hvor mange ferdigbehandlede pasienter som til en hver tid befinner seg i norske sykehus. En slik rapportering, er slik undertegnede ser det, et nødvendig styringsverktøy i utformingen av helsevesenet.
Vil statsråden umiddelbart sende et rundskriv til de regionale helseforetakene med retningslinjer for rapportering av ferdigbehandlede pasienter?

Begrunnelse

Undertegnede viser til opplysninger fremkommet i Dagbladet 17. april. Det kan se ut som det ikke eksisterer noen adekvat statistikk for hvor mange ferdigbehandlede pasienter som til en hver tid befinner seg i norske sykehus. En slik rapportering, er slik undertegnede ser det, et nødvendig styringsverktøy i utformingen av helsevesenet.
Undertegnede ber om statsrådens redegjørelse for hvordan dagens system knyttet til rapportering av ferdigbehandlede pasienter fungerer, samt hvorvidt statsråden nå vil ta et initiativ ovenfor de regionale helseforetakene med den hensikt å sørge for at det snarlig innføres et system som sørger for en adekvat og god rapportering på dette området.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Antall utskrivningsklare pasienter er en indikator på samhandlingen mellom spesialist-helsetjenesten og kommunene. Målsetningen er at så få pasienter som mulig skal oppholde seg på sykehus etter at de er vurdert som utskrivningsklare. I rapporteringen til Norsk pasientregister (NPR) er det lagt til rette for at helseforetakene skal rapportere på utskrivningsklare pasienter. Det er utfordringer mht datakvalitet og kompletthet knyttet til disse dataene.

I forbindelse med arbeidet med samhandlingsreformen er det gjort analyser av omfanget av utskrivningsklare pasienter som rapporteres til NPR. Analysene indikerer at om lag 150 000 liggedøgn på sykehus skyldes ferdigbehandlete pasienter. Dette er i tråd med andre undersøkelser.

Departementet vil vurdere på hvilken måte datakvaliteten på rapporeringen av utskriv-ningsklare pasienter kan bedres.