Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1072 (2008-2009)
Innlevert: 24.04.2009
Sendt: 27.04.2009
Besvart: 04.05.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I forrige stortingsperiode var SP svært opptatt av å sikre en minimum fyllingsgrad i vannmagasinene. For uke 12 var magasinfyllingen 6,4 % under normalt i Norge, tilsvarende ca. 6 TWh. Energisektoren skaper likevel liten debatt, trolig på grunn av lave kraftpriser. Kraftkommentator Kjell Rønningsbakk anslår at strømprisen ville vært opp mot tre ganger høyere uten finanskrisen.
Er Statsråden komfortabel med fyllingsgraden i vannmagasinene?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Vannkraftprodusenter med magasinregulerte kraftverk har mulighet til å regulere produksjonen ved å lagre vann i magasiner over tid. Magasinene blir disponert av den enkelte produsent ut fra forventninger om markedsforhold og tilsig, innenfor de rammer konsesjonene og lovverket setter. Fordi utviklingen fram i tid er ukjent, vil kraftprodusentene til enhver tid foreta slike disposisjoner under usikkerhet. I forbindelse med evalueringen av energiloven gjennomførte SINTEF Energiforskning på vegne av Olje- og energidepartementet en utredning om magasindisponeringen før og etter energiloven. En av SINTEFs hovedkonklusjoner er at det ikke er grunnlag for å si at dagens magasindisponering gir en for lav fyllingsgrad sammenlignet med en samfunnsøkonomisk optimal tilpasning.

Når det gjelder dagens situasjon var magasinfyllingen i Norge på 30,4 prosent ved utgangen av uke 16, en bedring på 0,7 prosentpoeng fra uken før. Dette er 4 prosentpoeng under medianen for denne uken, men samtidig 13,1 prosentpoeng høyere enn den laveste registrerte fyllingsgraden for denne uken i perioden 1990-2007.

Magasindisponeringen er av stor betydning for evnen til å kunne håndtere en konkret tørrårssituasjon, og muligheten til å dekke forbruket fram til snøsmeltingen. I forbindelse med St.meld. nr. 18 (2003-2004) Om forsyningssikkerheten for strøm ble det gjort en evaluering av hvordan magasinene hadde blitt disponert i tørråret 2002/2003. Konklusjonene fra disse vurderingene var at det ikke var grunnlag for å konkludere med noen alvorlig svikt i kraftmarkedet eller magasindisponeringen dette året.