Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:1088 (2008-2009)
Innlevert: 28.04.2009
Sendt: 29.04.2009
Rette vedkommende: Arbeids- og inkluderingsministeren
Besvart: 13.05.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Jamfør gjeldsordningsloven § 1-5 har kommunen en generell plikt til veiledning og bistand. Et bredt flertall i familie- og kulturkomiteen ba i Dokument nr. 8:95 (2005-0206), "Tiltak for å bekjempe fattigdom og forebygge gjeldsproblemer" regjeringen om å utvide kommunenes generelle plikt til veiledning og bistand, og bidra til å gjøre ordningen bedre kjent.
Hva har statsråden gjort for å utvide kommunens plikt til veiledning og bistand ved gjeldsproblemer, og for å gjøre ordningen bedre kjent?

Begrunnelse

Forbrukerrådet har foretatt en kartlegging av gjeldsrådgivningen i kommuner og bydeler. Bare 12 av 430 kommuner og 15 bydeler får "godkjent". Av 100 oppnåelige poeng, får mange kommuner -5.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Da økonomisk rådgivning hører under Arbeids- og inkluderingsdepartementets fagområde, har jeg fått oversendt spørsmålet fra justisministeren til besvarelse.

I henhold til sosialtjenesteloven § 4-1 har alle rett på opplysning, råd og veiledning fra sosialtjenesten som kan løse eller forebygge sosiale problemer. Alle kommuner skal ha et tilfredsstillende tilbud om råd og veiledning til personer med økonomiske problemer, uavhengig av om vedkommende har rett på økonomisk stønad. Denne plikten er ikke utvidet etter framleggelsen av Innst. S. nr. 120 (2006-2007), men siden 2004 har en nasjonal arbeidsgruppe, nå i regi av Arbeids- og velferdsdirektoratet, gradvis trappet opp arbeidet med å legge til rette for utviklingen av økonomisk rådgivning i kommunene.

Formålet med arbeidet er blant annet å sikre informasjon og bevissthet omkring økonomisk rådgivning. I tillegg skal arbeidet sikre best mulig kvalitet på tjenesten ved å øke kompetansen i sosialtjenesten/arbeids- og velferdsforvaltningen og hos andre aktører i kommunen.

For å heve kompetansen er det blant annet utviklet et landsdekkende tredelt kompetanseløp for økonomi og gjeld rettet mot kommunene eller NAV-kontor. En egen foreleserpool med svært kompetente fagfolk er opprettet for å sikre jevnlig gjennomføring av grunnkurs, videregående kurs og oppfølgingskurs for økonomi- og gjeld i alle landets kommuner. Formålet er å heve det faglige nivået på fagområdet. Fylkesmannen har fått en sentral rolle i kompetanseutviklingen om økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning. Det er utarbeidet landsdekkende veiledningsrutiner for frivillig offentlig forvaltning av enkeltpersoners økonomi, samt veileder om økonomi og gjeld.

I tillegg er det etablert en nasjonal arbeidsgruppe med oppgave å følge med i samfunnsutviklingen og stimulere (bl.a. gjennom statlig tilskudd)kommuner og NAV-kontor til innsats på området økonomi og gjeld. Det er blant annet gitt tilskudd til flere interkommunale prosjekter i små kommuner med formål å heve kompetansen, samt skape oppmerksomhet omkring økonomi og gjeldsproblematikk.

For å spre informasjon om tjenesten er det opprettet en egen nettside for økonomi- og gjeld med relevante lenker.

Jeg mener det er viktig å sikre kvaliteten på tjenesten på området økonomisk rådgivning, og arbeidet med dette er videreført i 2009.