Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1091 (2008-2009)
Innlevert: 28.04.2009
Sendt: 29.04.2009
Besvart: 08.05.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Parkeringstillatelse for bevegelseshemmede er knyttet opp mot fritak for betaling ved passering i bomstasjoner.
Er det spesielle grunner for dette, eller ser samferdselsministeren mulighet for at fritak for betaling av bompenger og parkeringstillatelse ikke trenger å være knyttet opp mot hverandre?

Begrunnelse

Etter innføring av bomringer så har søknadsmengden om parkeringstillatelse for bevegelseshemmede økt betraktelig. Kriteriene for å få innvilget såkalte "parkeringskort" blir håndhevet veldig restriktivt.
Ved klagebehandling i kommunalt organ opplyser søkere at de er villige til å betale bompenger. Det er parkering nær døren i forbindelse med daglige gjøremål som er vesentlig grunn for søknaden.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: For bevegelseshemmede med fritak for betaling i bomringer, er det stilt krav til at den enkelte må fremlegge parkeringstillatelse i henhold til forskrift om parkering for forflytningshemmede.

Ulike fritak for betaling av bompenger medfører at andre trafikanter må betale mer, eller at innkrevingsperioden blir noe lenger enn den ellers ville vært. Jeg er kjent med at bompengeselskapene er fornøyde med at kommunene håndhever utstedelsen av parkeringstillatelse restriktivt, og en slik tillatelse har derfor blitt sett på som tilfredsstillende dokumentasjon. Dette er også noe mange bevegelseshemmede førere av kjøretøy innehar fra før og som tildeles etter framlegging av legeattest.

Ulempen med en slik ordning er at kommuner kan håndheve utstedelsen med varierende skjønn, og dermed kan enkelte trafikanter bli forskjellsbehandlet. Tatt i betraktning de kostnader en separat ordning med egne kriterier/forskrifter, utstedelsesinstanser, fritaksbevis osv. ville medføre, synes likevel bruk av parkeringsforskriftene og parkeringstillatelsen å være den ordningen som best treffer den tenkte målgruppen og skaper minst administrasjon for bompengeselskapene.