Skriftlig spørsmål fra Gunvald Ludvigsen (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1094 (2008-2009)
Innlevert: 29.04.2009
Sendt: 30.04.2009
Besvart: 13.05.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Gunvald Ludvigsen (V)

Spørsmål

Gunvald Ludvigsen (V): Er statsråden fornøyd med at Helse Bergen ikke følger statsrådens pålegg om at fødetilbud ved "Storken" ikke skal legges ned, og hva vil statsråden gjøre i sakens anledning?

Begrunnelse

"Storken" er et velfungerende fødselstilbud i Helse Bergen. Tilbudet om familierom etter fødselen er en viktig del av det helhetlige tilbudet ved Storken, og det å være på samme avdeling både under fødselen og i barseltiden er bra for mor og barn. Familierom brukt på rett måte er et tilbud som i utgangspunktet også er kostnadsbesparende. Far og andre omsorgspersoner kan avlaste personalet på barselavdelingen, og slike familerom kan også være med å stimulere til tidlig hjemreise for friske barselkvinner.
Derfor burde dette tilbudet etter Venstres mening opprettholdes og ikke legges ned.
Undertegnede stilte spørsmål til helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen om ministerens vurdering av nedleggelse av deler av Storken i lys av samhandlingsreformen og satsing på lavterskeltilbud.
Statsråd Hanssen nevnte spesielt dette med familierom i sitt svar, og har som Venstre forstod, nå underrettet alle helseforetak om at alle strukturendringer i fødselsomsorgen må avvente til det er utarbeidet helhetlige regionale fødselsplaner. Til tross for dette, holder ledelsen ved KK fast på nedleggelse av familieromtilbudet ved Storken, og Barselloftet. Dette er alvorlige strukturendringer - og det er i strid med ministerens pålegg, og ikke minst i strid med både forskning og sunn fornuft.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Ifølge Helse Vest RHF er det fortsatt slik at friske gravide selekteres til å føde ved Storken. Endringene ved Storken gjelder barseltiden og muligheten for far til å bo på sykehuset. Helse Vest RHF understreker at endringen i familieromtilbudet er av midlertidig karakter. Kvinneklinikken ved Haukeland universitetssykehus er under ombygging. Planen er at fødeseksjonen i framtiden skal bestå av fire kombinerte føde/barselavdelinger hvor alle skal få tilbud om familierom etter fødselen. I dag kan Kvinneklinikken kun tilby noen grupper barselkvinner familierom, enten ved Storken eller på pasienthotellet. Det har aldri vært slik at alle fedre har fått tilbud om overnatting. Hovedfilosofien bak fornyelsen er bedre kvalitet i omsorg og behandling og færre helsepersonell å forholde seg til for de fødende/barselkvinnene, og en mer familiebasert omsorg. Dette er i tråd med stortingsmeldingen En gledelig begivenhet (St.meld.nr.12 (2008-2009)). Stortingsmeldingen er, som kjent, til behandling i Stortinget.

Som ledd i planene for mer familiebasert omsorg ved Kvinneklinikken har det lenge vært planlagt at barselavdelingen på pasienthotellet legges ned. Man ønsker at barselkvinnene skal slippe å flytte mellom avdelinger og skifte personale den tiden de er på sykehus etter fødselen, og slik at jordmoren som følger dem opp etter fødselen i all hovedsak er den samme som tok i mot barnet. Slik skapes, ifølge Helse Vest RHF, mindre og mer oversiktlige forhold og bedre kontinuitet. Kvinneklinikken fikk for øvrig nylig fornyet godkjenning som mor-barn-vennlig sykehus. Den signaliserer en klar forpliktelse for sykehuset til å opprettholde faglig høy kvalitet gjennom å sikre gode rutiner for kontinuerlig forbedringsarbeid.

Et alternativ for familiene er prosjektet ”Jordmor hjem”, som også har mottatt støtte fra mitt departement. Dette tilbyr familier tidlig hjemreise med oppfølging i hjemmet av jordmor. Nødvendige prøver av barnet tas hjemme slik at familien ikke behøver å reise til sykehuset for dette. Tilbudet er frivillig og tilbys de med normalt svangerskap og normal fødsel til termin som bor i rimelig reiseavstand til Kvinneklinikken.