Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1113 (2008-2009)
Innlevert: 30.04.2009
Sendt: 04.05.2009
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 11.05.2009 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Trondheim Energi, som er 100 prosent eid av Statkraft, er spydspissen i en landsomfattende strategi om kjøp av lokale strømnett. Statkraft har en strategi om å restrukturere distribusjonsnettet for strøm, og har blant annet fremmet tilbud om å kjøpe nettet i Tydal for 16 millioner kroner.
Hvilke signaler eller strategi har Regjeringen gitt til Statkraft i forhold til å være en aktør i distribusjon av strøm?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Da forvaltningen av det statlige eierskapet i Statkraft ligger i Nærings- og handelsdepartementet, er det enighet mellom olje- og energiministeren og meg om at jeg besvarer spørsmålet.

De strategiske rammene for Statkrafts virksomhet er gitt i Eierskapsmeldingen (St.meld. nr. 13 (2006-2007)) som ble behandlet av Stortinget våren 2007. I Eierskapsmeldingen fremgår det at Statkrafts virksomhet skal drives på kommersielt grunnlag og at Statkrafts hovedoppgave er å være en effektiv produsent av kraft i Norge.

Statkraft har i løpet av den siste tiårsperioden blitt en betydelig eier i regionale kraftselskaper gjennom oppkjøp av eierandeler i disse selskapene. Dette er kommet som følge av at kommuner av ulike årsaker tidligere har ønsket å selge sine eierandeler i disse selskapene. Statkrafts oppkjøp i disse selskapene har blitt støttet av et flertall i Stortinget og må sees på bakgrunn av ønsket om å opprettholde et sterkt norsk offentlig eierskap til norske vannkraftressurser.

Jeg forventer at Statkraft som eier i regionale selskap bidrar til god forretningsmessig drift og effektiv utnyttelse av vannkraftsressursene. Dette er i samsvar med selskapets formål. Som eier vil jeg også være opptatt av hvordan Statkraft bidrar til å utvikle de regionale selskapene, i samspill med regionale eiere. Regjeringen har ikke gjennom foretaksmøtet gitt signaler om hvordan Statkraft skal forholde seg i konkrete forretningsmessige forhold, heller ikke når det gjelder de regionale selskapenes rolle i utvikling av nettvirksomheten.

Når det gjelder den pågående diskusjonen knyttet til en sammenslåing av nettvirksomheten i Sør-Trøndelag, viser Statkraft til at en slik sammenslåing kan bidra til at felles erfaringer og beste praksis utnyttes til beste for eierne og de regionale kundene. Statkraft har forsikret meg om at dette vil være selskapets utgangspunkt for en slik samordning. Statkrafts tilbud om å kjøpe nettet i Tydal må sees på denne bakgrunn.

Når det gjelder konkrete forhandlinger mellom Statkraft og lokale kommuner om sammenslåing av nettvirksomhet og konkrete avtaler knyttet til dette, vil jeg vise til at dette er forretningsmessige spørsmål som hører inn under styrene i selskapene sitt ansvar. Jeg registrerer at Statkraft i diskusjonen om en sammenslåing av nettvirksomheten i Sør-Trøndelag, gjennom Trondheim Energi, har fremmet et tilbud om at Trønder Energi etter fem år kan kjøpe ut Trondheim Energis eierandel i et eventuelt sammenslått selskap. Dette vil kunne representere en mulighet for å sikre en regional forankring av nettvirksomheten i fylket.