Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1118 (2008-2009)
Innlevert: 04.05.2009
Sendt: 05.05.2009
Besvart: 12.05.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Har statsråden vurdert økt lokal medvirkning i forbindelse med at trær ryddes bort langs jernbanelinjer?

Begrunnelse

Jernbaneverket rydder i disse dager bort en rekke trær som står langs linjen fra Oslo S til Etterstad. Trær er en viktig del av bymiljøet og bidrar til trivsel og velvære, samtidig som de demper støy o.l. fra togdriften. Flere har reagert lokalt på at trærne ryddes bort i stedet for at de beskjæres for å forhindre konflikt med jernbaneanlegget. Det har i den forbindelse blitt etterlyst økt lokal medvirkning i forbindelse med rydding av trær langs linjene.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Bakgrunn

Jernbaneverket foretar vegetasjonskontroll/-rydding langs jernbanelinjer i Norge for å legge til rette for togframføring og for å sikre at togene kan fremføres på en sikker måte. Dette er en oppgave Jernbaneverket er pålagt, og som Jernbaneverket utfører med hjemmel i jernbaneloven § 10 annet ledd.

På denne bakgrunn har Jernbaneverket igangsatt et prosjekt for vegetasjonskontroll/-rydding langs jernbanelinjer i Norge. Målet med dette arbeidet er å unngå skader på spor og kontaktledningsanlegg. Dette sikrer at infrastrukturen har en god oppetid, noe som igjen er viktig for punktligheten. For framtiden skal det også etableres en periodisk og systematisk rydding basert på lokale forhold.

Den konkrete saken i Gamlebyen

Samferdselsdepartementet ga i 2008 Jernbaneverket i oppdrag å foreta en forsert fornyelse av infrastrukturen i Oslo, og Stortinget bevilget 100 mill. kr i revidert nasjonalbudsjett til Osloprosjektet. Prosjektet ble videreført med økte bevilgninger i 2009. Osloprosjektet har identifisert og foreslått til sammen 38 tiltak som skal bedre driftsstabiliteten og oppetiden i Oslotunnelen, på Oslo S og områdene rundt. Ett av tiltakene er vegetasjonskontroll/rydding på strekningen Oslo S - Etterstad gjennom Gamle Oslo.

Gjennom Gamle Oslo skaper vegetasjonen problemer ved at løvfall om høsten legger seg på skinnene og gjør disse glatte. Løvet medfører at tog i perioder har problemer med å komme seg opp fra Oslo S mot Hovedbanen, Gardermobanen og Gjøvikbanen. Glatte skinner gir en fare for at tog ikke klarer å bremse ned tilstrekkelig for å kunne stoppe ved stoppsignaler på strekningen. Vegetasjonen er så kraftig og høy at den også er en fare for kontaktledningsanlegget. Som et eksempel kan det nevnes at det den 5. juli 2008 var en hendelse der lynet slo ned i et tre som begynte å brenne. Treet falt over kontaktledningsanlegget og skinnegangen. Dette medførte sperring av spor og strømbrudd på strekningen samt store deler av Oslo S. Det tok fem timer å rette feilen, og det ga store forsinkelser i togtrafikken i og ut fra Oslo S. Slike feil er tidkrevende å rette og skaper ofte store forsinkelser i togtrafikken.

Noe av vegetasjonen hindrer også sikt til signalene for togframføring.

Fremgangsmåte

Jeg har stor forståelse for at beboerne ønsker å beholde trærne sine. De gir visuell skjerming og en følelse av å være skjermet mot togtrafikken på den andre siden av gjerdet. Hensynet til en sikker og punktlig togtrafikk må veies opp mot støy og visuell skjerming.

Jernbaneverket har lagt vekt på medvirkning fra de lokale beboerne og eierne. Ved vurderingen av hvilke tiltak som må gjøres, har Jernbaneverket gjennom hele prosessen lagt stor vekt på at tiltakene skal være så lite inngripende som mulig overfor de som berøres og naboer av jernbanen. Det har særlig vært lagt vekt på å gjennom dialog forsøke å oppnå en tilfredsstillende tilstand med beskjæring av trær, fremfor felling av trær.

I tillegg til egne vurderinger har Jernbaneverket engasjert en ekstern fagkyndig for å gjøre en analyse av hvert enkelt tre med tanke på behov for beskjæring eller felling. Det har hele tiden fra Jernbaneverkets side blitt gitt uttrykk for at trær som må felles, vil kunne erstattes med alternativ vegetasjon/beplantning og forskjønning.

Status:

Det er totalt 46 eiere langs den aktuelle strekningen ved Gamle Oslo, og alle har fått skriftlig henvendelse fra Jernbaneverket datert 24. november 2008. I tillegg er Oslo kommune orientert om saken. Jernbaneverket har i utgangspunktet ønsket å inngå avtaler med den enkelte grunneier før trær felles eller beskjæres. Status nå er:

- Forholdene hos to eiere er ikke vurdert, og Jernbaneverket anser ingen tiltak som nødvendige.

- Forholdene hos de øvrige eierne er vurdert, og følgende gjelder:

- hos 12 eiere har Jernbaneverket funnet at tiltak ikke er nødvendige

- det er inngått avtale med 14 eiere om felling eller beskjæring

- Jernbaneverket har kommet til enighet med ytterligere 8 eiere, og avtale er under utarbeidelse.

- det gjenstår 10 eiere det p.t. ikke er inngått avtale med. Jernbaneverket har opplyst at det forventes en snarlig avtaleinngåelse med seks av disse. De fire siste har Jernbaneverket ikke kommet i forbindelse med.

For de 10 gjenstående eierne som det til nå altså ikke er inngått avtale med, er det snakk om felling og beskjæring av totalt 16-18 trær. Trærne vokser inn i høyspentanlegget. Dersom trærne blir stående, kan det få flere alvorlige konsekvenser:

- Fare for høyspenning gjennom treet og ned i bakgården som kan medføre livsfare for de som oppholder seg der, jf. krav i forskrift for forsyningsanlegg m/veiledning.

- Kontaktledningsanlegget kan få kortslutning og brenne, jf. hendelsen i fjor sommer.

- I verste fall kan trærne ved uvær falle over linjen og skape en ulykkessituasjon.

- En mer dagligdags fare om høsten er løvfall som får godstog til å spinne og medfører forsinkelser. Noe som også medfører "sår" på skinner som bidrar til mer støy. Løvfall på skinner medfører fare ved nedbremsning av tog og fare for passering av stoppsignal.

Etter hva jeg forstår, har Jernbaneverket hatt en åpen dialog med grunneierne i området. Jeg har, som tidligere nevnt, forståelse for at beboerne ønsker om å beholde vegetasjonen. Vi har lenge opplevd driftsforstyrrelser, med forsinkelser og innstillinger i Oslo-området. Rydding av vegetasjonen langs jernbanelinjene er et viktig forebyggende vedlikeholdstiltak for å sikre stabilitet i togtrafikken. Dette må tas med i vurderingen.

Jernbaneverket vil i tiden fremover etablere en periodisk og systematisk rydding basert på lokale forhold. Ut fra de opplysninger Jernbaneverket har gitt meg, har jeg tiltro til at Jernbaneverkets vurderinger totalt sett er rimelige og at etaten er opptatt av i rimelig utstrekning å ta hensyn til lokale forhold. Jeg legger til grunn at Jernbaneverket baserer seg på dialog og medvirkning.