Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1126 (2008-2009)
Innlevert: 05.05.2009
Sendt: 06.05.2009
Besvart: 14.05.2009 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Er statsråden tilfreds med de mange meldinger som kommer om at lensmannskontorer over hele landet skal stenges i sommer, og hva vil statsråden gjøre for å hindre slike alvorlige kutt i tilbud til publikum?

Begrunnelse

I Avisa Nordland fremkom det 28.04.09 at lensmannskontoret i Steigen skulle stenge til sommeren på grunn av manglende bemanning.
Liknende meldinger har kommet fra ulike kanter av landet den siste tiden og slik det nå fremstår vil mange lensmannskontorer være stengt i sommer.
Stengte lensmannskontorer vil føre til lengre avstander mellom den enkelte politienhet og det vil således gå lengre tid før politiet kan trå til når publikum trenger hjelp. Dette vil igjen føre til mindre trygghet i befolkningen og større mulighet for kriminelle til å operere fritt.
Innbyggerne har krav på et forsvarlig polititilbud uavhengig av om man bor i sentrale eller mer grisgrendte strøk. Det er regjeringens ansvar å sikre dette polititilbudet, sikre innbyggernes trygghet og dette må skje blant annet gjennom betryggende bemanning.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Det er ikke riktig som spørreren antyder at det kuttes i tilbudet til publikum. Politidirektoratet har utarbeidet en oversikt over sommerstengte lensmannskontoret i 2008 sammenlignet med planlagt sommerstengning i 2009. Oversikten viser at mens 22 lensmannskontorer holdt sommerstengt i 2008, så planlegger 21 kontorer å gjøre det samme i 2009. Dette viser at det kun er en liten andel av landets nesten 300 lensmannskontorer som må stenge under ferieavviklingen.

Når det gjelder lensmannskontoret i Steigen, bekrefter Politidirektoratet at politimesteren planlegger å holde dette kontoret stengt i ferietiden. Til tross for flere utlysninger har det ikke lykkes politidistriktet å besette alle stillingene ved kontoret, noe som gjør det uforholdsmessig krevende å holde kontoret åpent i ferietiden. Politiberedskapen vil bli opptrettholdt gjennom vaktsamarbeidet mellom Hamarøy, Saltdal, Sørfold og Fauske lensmannskontor.

Denne regjeringen har økt politiets budsjett med 2,3 milliarder kr i perioden 2006-2009.

Bare i 2009 er bevilgningene økt med over 1 milliard kr. Dersom kompensasjon for lønns- og prisstigning trekkes fra, er styrkingen på ca 460 mill. kr i inneværende år. Med budsjettforslaget for 2009 økes opptaket til PHS til rekordhøye 552 studenter. Med dette løses ikke alle drifts- og bemanningsmessige utfordringer i politi- og lensmannsetaten, men vi er på god vei til å gjøre noe med dem.

Politiet, som andre private og offentlige virksomheter, må avvikle ferie i henhold til avtaler og regleverk. I perioder med ferieavvikling eller annet tjenestefravær, er det politimesterens ansvar å sørge for en omfordeling av ressursene for å opprettholde tilstedeværelsen av synlig politi og sørge for tilfredsstillende vakt- og beredskapsordninger.

Selv om lensmannskontoret holder stengt noen uker, gir det ingen grunn til utrygghet for befolkningen eller ”større mulighet for kriminelle til å operere fritt”. Det er politiets operative beredskap, i form av tjenestelister, patruljeordninger og vaktsamarbeid som er avgjørende for politiets trygghetsskapende virksomhet og kriminalitetsbekjempelse. For at politiet skal kunne være tilstede når og hvor det erfaringsmessig er behov for politiinnsats og når publikum har behov for bistand, er det viktig at den enkelte politimester kan disponere sine ressurser slik at han eller hun oppnår en best mulig polititjeneste i hele distriktet.

Når det gjelder politiets bemanningssituasjon viser tall fra Politidirektoratet en økning på 896 årsverk i politiet for perioden 2006-2008. I tillegg gir budsjettet for 2009 politiet mulighet til å opprette ca 250 nye årsverk. Sammen med de 460 nye sivile årsverkene som ble bevilget i forbindelse med tiltakspakken i februar i år, (hvor Salten politidistrikt fikk tildelt 7 av disse stillingene) gir det en bemanningsøkning i størrelsesorden ca 1600 årsverk for perioden 2006-2009.

Jeg har tillit til at Politidirektoratet og politimesteren i Salten prioriterer og fordeler ressursene med sikte på en best mulig polititjeneste i hele politidistriktet også i sommer.