Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1154 (2008-2009)
Innlevert: 11.05.2009
Sendt: 11.05.2009
Besvart: 15.05.2009 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Reindrifta i Nord-Trøndelag er oppe i en kritisk situasjon.
Vil landbruks- og matministeren vurdere å legge om produksjonstilskuddet for reindrift i de mest rovdyrutsatte områdene i Nord-Trøndelag, og der gi produksjonstilskudd slik som for landbruket ellers?

Begrunnelse

Oppbyggingen av produksjonstilskudd i reindrifta er i hovedsak basert på slakteuttak med blant annet egne kalveslaktetilskudd. Dette fungerer godt når rovdyrtap er minimale. I dagens situasjon er tapstallene store, eksempelvis for Sør-Fosen siste driftsår, var tapet på 118 dyr (Tall fra SNO).

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Det vises til brev av 6. mai 2009 vedlagt spørsmål fra André N. Skjelstad om omlegging av produksjonstilskuddet for reindrift i de mest rovdyrutsatte områdene i Nord-Trøndelag.

Jeg er kjent med at reindriften i Nord-Trøndelag over flere år har hatt store rovdyrproblemer. Det må her understrekes at disse problemene har et betydelig omfang også i flere andre reinbeiteområder, og jeg er svært opptatt av tiltak for å redusere de tap og ulemper som dette medfører.

Situasjonen i Nord-Trøndelag synes likevel å være spesielt vanskelig. Miljøverndepartementet har nylig, etter samråd med Landbruks- og matdepartementet, nedsatt en arbeidsgruppe som skal gjennomgå problemstillinger i forholdet mellom rovviltforvaltningen og reindriftsnæringen i dette området og komme med forslag til tiltak.

Reindriftsavtalens virkemidler med produksjonstilskudd og andre økonomiske ordninger utformes og fastsettes gjennom de årlige avtaleforhandlingene mellom Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftssamers Landsforbund. Avtalens ordninger med direkte tilskudd har, slik de ble utformet gjennom en omlegging som fant sted for fem – seks år tilbake, vist seg å fungere godt for å stimulere til produksjon og verdiskaping.

Jeg mener at en omlegging av reindriftsavtalens ordninger med sikte på å kompensere for rovdyrtap, ikke hører inn under avtalens rammer. Det vil også være en avsporing i forhold til hvor innsatsen må legges for å finne løsninger på rovdyrproblematikken.

Fokus må rettes mot at rovviltbestanden forvaltes slik at tapene i reindrift og andre beitenæringer kommer ned på et akseptabelt nivå. Hovedmålet er her at bestandene av store rovdyr skal holdes innenfor de måltall som Stortinget har fastsatt, og at øvrige forvaltningsmessige tiltak rettes inn mot å begrense tapene i beitenæringene så langt det er mulig.