Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1138 (2008-2009)
Innlevert: 07.05.2009
Sendt: 07.05.2009
Besvart: 14.05.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): I Tromsø har politiet krevd at en mengde livsfarlige granater som ligger under en privat brygge på et næringsområde like ved sentrum, må fjernes. Selv om granatene representerer fare for liv og helse, står oppryddingen ifølge Nordlys i stampe fordi de to involverte departementene, Miljø og Forsvar, ikke kan bli enige om hvem som skal bære kostnadene for opprydding.
Vil statsråden ta de nødvendige grep for å sikre at den livsviktige oppryddingen av granatene blir finansiert og kan gjennomføres snarest mulig?

Begrunnelse

Avdekkingen av en større mengde ammunisjonen i grunnen under en næringseiendom på Solstrand ved Tromsø, har fått politiet til å ta aksjon. Ammunisjonen antas å stamme fra 2. verdenskrig og utgjør en betydelig risiko for nærområdet. Både Brann, Redning og Politi har gjennomført risikoanalyser nylig som viser at granatene kan være livsfarlige. Ifølge politimester Truls Fyhn, innebærer granatene en risiko ingen vil leve med.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Når det avdekkes eksplosiver fra krigens dager som utgjør en fare for liv, helse og alminnelig ferdsel, er det et offentlig ansvar å fjerne den trussel som eksplosivene representerer. Det er etablerte rutiner for dette. Funn meldes til politiet, som ber Forsvaret om å bistå med å få ryddet eksplosivene, slik at de ikke lenger utgjør en fare.

Jf Stortingets behandling av Justis- og politidepartementets St.meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet, skal merkostnadene ved Forsvarets bidrag til det sivile samfunn for å ivareta akutte samfunnssikkerhetsbehov som hovedregel dekkes av Forsvaret. Dette innebærer at når politiet anmoder om Forsvarets bistand til fjerning av eksplosiver som utgjør en akutt risiko, så er Forsvaret håndterings- og kostnadsmessig ansvarlig for bistanden. Forsvarets økonomiske ansvar er avgrenset til å gjelde Forsvarets egne merkostnader, og Forsvarets merkostnader ved bistand utover akuttfasen skal kompenseres av anmodende instans.

Det finnes krigsetterlatenskaper som ikke utgjør en umiddelbar fare, men som kan representere en potensiell fare i fremtiden ved at de over tid kan komme frem i dagen gjennom jorderosjon, gravearbeider og lignende. Justis- og politidepartementet gjorde i St.meld. nr. 39 (20032004) Samfunnssikkerhet og sivilt-militært samarbeid, jf. Innst. S. nr. 49 (2004-2005), rede for at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Forsvaret skulle kartlegge hvilke problemer som kunne oppstå rundt ansvarsforhold og håndtering av nedgravde eksplosiver. Justis- og politidepartementet har i den nylig fremlagte St.meld. nr. 35 (2008-2009) Brannsikkerhet varslet nedsettelse av en arbeidsgruppe som skal følge opp dette arbeidet.

Forsvaret har også tidligere ryddet eksplosiver i det omtalte området på Solstrand ved Tromsø, etter anmodning fra politiet. Eksplosivryddingen er nå kommet så langt som er mulig uten at den verneverdige bryggen på Solstrand flyttes. Forsvaret avventer derfor en anmodning fra politiet om bistand til å rydde gjenværende eksplosiver, etter at bryggen er flyttet eller fjernet.