Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1142 (2008-2009)
Innlevert: 07.05.2009
Sendt: 08.05.2009
Besvart: 27.05.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): De 43 kilometerne med E6 i Hedmark, fra Kolomoen i Stange til Mjøsbrua, er den veien i Norge med flest dødsulykker pr. km.
Ser statsråden det alvorlige i denne situasjonen, og hvilke tiltak vil i så fall bli satt inn?

Begrunnelse

Ifølge Hamar Arbeiderblad har Vegdirektoratet på forespørsel opplyst at de ikke har klart å finne noen veistrekning med høyere antall dødsulykker. Direktoratet opplyser at de ikke vet om noen andre veistrekninger av denne lengde som har så mange alvorlige ulykker pr. kilometer.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: E6 i Hedmark er av de mest ulykkesbelasta vegstrekningene i landet. Ulykkesstatistikken viser mange dødsulykker på strekningen. Jeg er opptatt av trafikksikkerheten på norske veger og ser derfor alvorlig på de tragiske ulykkene.

Av totalt 45 omkomne på strekningen Kolomoen – Mjøsbrua i perioden 1994-2008 ble 36 drept i møteulykker. Etablering av fysisk skille mellom kjøreretningene vil derfor være et målrettet og effektivt tiltak for å redusere møteulykkene, både generelt og på denne aktuelle strekningen.

Utbygging av E6 til firefelts veg med fysisk midtrekkverk fra Gardermoen og nordover er prioritert i Nasjonal transportplan 2010-2019. Utbygging til fire felt gjennomføres nå på strekningen Gardermoen – Kolomoen i Akershus og Hedmark og sluttføres i hovedsak i første fireårsperiode. Strekningen på E6 mellom Kolomoen og Mjøsbrua i Hedmark inngår i strekningen Kolomoen – Lillehammer. I St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 er strekningen vurdert som aktuell for oppstart i siste seksårsperiode under forutsetning av lokal tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av utbyggingen, jf. side 249 i meldingen. Prioriteringene innenfor programområdene vil bli nærmere konkretisert gjennom Statens vegvesens arbeid med handlingsprogram for perioden 2010-2019. Det er aktuelt med midtrekkverk og andre trafikksikkerhetstiltak på E6 gjennom Hedmark.

I statsbudsjettet for 2009 er det prioritert mindre investeringstiltak på E6 med hovedvekt på trafikksikkerhetstiltak. Blant annet blir det startet bygging av midtrekkverk på den 6,2 km lange strekningen over Rudshøgda i Hedmark.