Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1152 (2008-2009)
Innlevert: 11.05.2009
Sendt: 11.05.2009
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 18.05.2009 av justisminister Knut Storberget

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): På hvilken måte vil Norge bli berørt av den såkalte ACTA-avtalen, og hvordan vil statsråden eventuelt bidra til at Norge kan påvirke innholdet i denne?

Begrunnelse

Undertegnede er kjent med at det for tiden arbeides med å utarbeide en internasjonal avtale mot spredning og kopiering av piratmateriale - den såkalte ACTA-avtalen.
Det er så langt uklart hva slags implikasjoner denne avtalen evt. vil kunne få for Norge. Flere organisasjoner, bl.a. IKT-Norge, Forbrukerrådet og Datatilsynet, har imidlertid ytret seg om det pågående arbeidet med avtalen, og antydet at denne vil kunne få store konsekvenser for norsk personvern.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Norge deltar ikke i forhandlingene om Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). Forhandlingene om ACTA startet i juni 2008. Følgende deltar i forhandlingene: Australia, Canada, EU, Japan, Mexico, Marokko, New Zealand, Sør Korea, Singapore, Sveits og USA. Disse offentliggjorde 6. april 2009 en felles redegjørelse for status i forhandlingene. Det fremgår av redegjørelsen at forhandlingene er på et innledende stadium og at det ikke foreligger noe samlet avtaleutkast, men at deltagerne i forhandlingene fortsatt diskuterer forskjellige forslag om hvilke temaer som bør reguleres i en eventuell avtale. Dersom forhandlingene ender med at det kommer i stand en avtale, vil det være opp til Norge å velge om man ønsker å slutte seg til denne.