Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1184 (2008-2009)
Innlevert: 14.05.2009
Sendt: 15.05.2009
Besvart: 26.05.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Under Stortingets debatt den 7. mai om kraftkrisen i Midt-Norge, uttaler statsråden at: "Den ramma Stortinget har lagt for Enovas virksomhet, er klar." og at "Det betyr at tiltak i Midt-Norge vil bli vurdert sammen med tiltak i landet for øvrig". Så mener jeg det er en interessant diskusjon å se på hvilke signaler vi velger å gi videre til Enova om kraftsituasjonen i Midt-Norge.
Når og hvordan vil statsråden komme til Stortinget med forslag til nye rammevilkår han mener Enova bør ha for å løse kraftkrisen?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Det jeg siktet til i debatten var at det i fremtiden kan bli aktuelt å gi støtte til utbygging i områder i stedet for til enkeltprosjekter. Behovet for koordinering av nett og produksjon kan gjøre dette naturlig.

Jeg ser også på mulighetene til å se på støtte til en region ut i fra hensynet til forsyningssikkerheten. Jeg har satt i gang et arbeid med å vurdere hvilket handlingsrom det er for å støtte ny produksjon og forbrukseffektivisering i Midt-Norge, ut fra hensynet til forsyningssikkerhet. Departementet har bestilt to utredninger relatert til dette. Den ene utredningen vil vurdere det juridiske handlingsrommet for etablering av konkrete tilskuddsordninger med tanke på å utløse ny produksjon eller begrense forbruket. Den andre utredningen vil være en analyse av aktuelle prosedyrer for å utløse ny produksjon eller investeringer i forbrukseffektivisering, med utgangpunkt i et særskilt forsyningsbehov i kraftmarkedet. Utredningen skal ha som formål å kartlegge hvordan ulike tilskuddsmodeller best kan innrettes for å få fram prosjekter som kan realisere ny produksjonskapasitet eller forbrukseffektivisering til lavest mulig kostnad. Departementet vil få overlevert utredningene før sommeren.

Jeg har også hatt uformelle samtaler med EU-kommisær Piebalgs om saken, og departementets embetsverk har hatt innledende møter med både ESA og EU-kommisjonen.

Det er imidlertid foreløpig for tidlig å si hva slags muligheter som vil foreligge for å etablere en slik modell kan ha.