Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:1186 (2008-2009)
Innlevert: 14.05.2009
Sendt: 15.05.2009
Besvart: 20.05.2009 av justisminister Knut Storberget

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Kan statsråden redegjøre for hvorfor rapporter fra Økokrim til andre lands myndigheter skrives og sendes på ulik måte i samme sak?

Begrunnelse

Undertegnede er kjent med at Økokrim leverte brasilianske myndigheter en rapport i april 2007 i forbindelse med den såkalte "Operasjon Paradis-saken" om hvitvasking av penger. Rapporten førte til at NN ble pågrepet og fengslet. Denne rapporten ble sendt med det norske riksvåpenet, alt materialet ble oversatt og godkjent av den brasilianske ambassaden i Oslo og rapporten gikk korrekt tjenestevei til Brasil. Denne rapporten viste seg i ettertid å være basert på feil informasjon og det ble utarbeidet en ny rapport fra Økokrim med nye opplysninger. Denne rapporten ble imidlertid ikke skrevet og levert på samme formelle måte. Den ble medbrakt av to polititjenestemenn fra Økokrim som reiste til Brasil og vitnet til NNs fordel. Rettsvesenet i Brasil opplever at rapporten ikke er offisiell fordi den mangler det norske riksvåpenet - og fordi den ikke er oversendt korrekt tjenestevei, men i en konvolutt fra hånd til hånd. NN kan risikere tiltale basert på feil rapport fra Økokrim.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg har bedt Riksadvokaten om å undersøke hva som har skjedd i denne saken, med vekt på prosessene rundt de to rapportene fra Økokrim. Riksadvokaten har innhentet uttalelse fra Økokrim. Fra Riksadvokatens svar siterer jeg:

”Økokrim reserverer seg mot at rapporten som ble oversendt til Brasil i april 2007 var basert på ”feil informasjon”. Rapporten som i denne saken er blitt kalt den ”foreløpige rapporten” var en del av et svar på en rettsanmodning fra Brasil. Brasilianske myndigheter etterspurte opplysninger for perioden 2002-2006, til flere siktede nordmenn, inkludert siktede X (departementets anonymisering), som var bosatt i Brasil. Svaret på disse økonomiopplysningene ble gitt til Brasil i form av oversendelse av tilgjengelige opplysninger fra bl.a. selvangivelser. Etter Økokrims syn foreligger det ikke feil eller uriktige opplysninger i denne ”foreløpige rapporten”.

Økokrim utarbeidet kort tid etter en såkalt ”endelig økonomirapport”. Den omfattet opplysninger om X`(departementets anonymisering) økonomi for årene før 2002. Dette ble gjort som følge av at X opplyste at den foreløpige økonomirapporten ikke gav et fullstendig bilde av hans økonomi, noe som medførte at brasilianske myndigheter feilaktig la til grunn at han ikke hadde lovlige midler til å investere i Brasil.

Det er ikke korrekt at den ”endelige økonomirapporten” av 22. august 2007 ikke ble skrevet og levert på samme formelle måte. Den ble oversendt på tilsvarende måte som den første. Den ble sendt til Brasil som svar på rettsanmodningen den 11. september 2007.

Fra Justisdepartementet ved rådgiver Anniken Barstad Waaler har Økokrim fått opplyst følgende:

”Svar på anmodning fra brasilianske myndigheter ble sendt fra Justisdepartementet til den norske ambassaden i Brasilia med DHL 21. 09. 2007. Ambassaden ble anmodet om å videreformidle dokumentene til brasilianske myndigheter, og det ble gjort oppmerksom på at saken hastet. Justisdepartementet mottok 02.10.2007 en e-post fra den norske ambassaden i Brasilia, hvor det fremgikk at dokumentene 01.10.2007 ble oversendt det brasilianske Utenriksdepartementet for videreformidling til aktoratet i Rio Grande do Norte ved anklager Paulo Sergio Duarte da Rocha.”

Etterforskere fra Økokrim avga rettslig forklaring for domstolen i Natal 28. september 2007. På det tidspunkt var den endelige økonomirapporten, som var sendt den formelle veien, ikke ankommet domstolen.

Etterforskerne vitnet likevel om den endelige økonomirapporten og la frem en kopi av denne i oversatt portugisisk versjon til dommeren. Dommeren ble informert om at den endelige økonomirapporten var på vei via formelle kanaler fra Norge til domstolen i Natal. Dette fremgår også av rettsprotokollen datert 28.9.2007 fra avhøret av en av de norske etterforskerne. Som det fremgår av riksadvokatens brev av 3. mars d.å., var både brasiliansk påtalemyndighet, de norske siktede og deres brasilianske forsvarere til stede. Det ble ikke stilt spørsmål fra partene.

Økokrim gjør videre oppmerksom på at den ”foreløpige økonomirapporten” ikke ble ”godkjent av den brasilianske ambassaden i Oslo”. Den ble, som nevnt over, sendt på ordinær måte via riksadvokaten til Justisdepartementet og videre til Brasil.”

Jeg slutter meg til Riksadvokatens konklusjon om at det ikke er grunnlag for hevde at rapportene ble skrevet eller oversendt på ulike måter.

Tilliggsvar:

Jeg viser til mitt svarbrev 20. mai 2009. I ettertid er jeg blitt oppmerksom på at jeg ga noe ufullstendige opplysninger. Svaret fanger ikke opp i detalj den siste utviklingen i saken. Jeg finner derfor grunn til å gi en mer detaljert redegjørelse.

Saken gjelder en rettsanmodning fra Brasil og norske myndigheters oversendelse av to rapporter til Brasil utarbeidet av Økokrim, hhv. ”foreløpig rapport” og ”endelig rapport”.

Vedrørende ”endelig rapport”:

Den norske ambassaden i Brasilia overleverte ”endelig rapport” til det brasilianske Utenriksdepartementet 1. oktober 2007.

På bakgrunn av henvendelser fra en norsk advokat tok Justisdepartementet kontakt med Utenriksdepartementet 30. mars 2009 og ba om bistand til å henvende seg til brasilianske myndigheter for å etterspørre hvor ”endelig rapport” hadde tatt veien. I den forbindelse ble det oppdaget at ”endelig rapport” hadde vært vedlagt en større forsendelse av dokumenter som brasilianske myndigheter i november 2008 returnerte til norske myndigheter. Denne forsendelsen var merket med navnet til en annen person som også er involvert i den brasilianske straffesaken ”Operasjon Paradis”, og Justisdepartementet videresendte disse dokumentene til påtalemyndigheten i henhold til vanlig saksgang i denne type saker. Fra Justisdepartementets ståsted kan det synes som at brasilianske myndigheter ved en feiltakelse hadde blandet ”endelig rapport” inn i andre dokumenter som gjelder andre mistenkte i sakskomplekset ”Operasjon Paradis”. Umiddelbart etter at dette ble oppdaget, ble ”endelig rapport” på nytt sendt fra Økokrim til Riksadvokaten, som igjen videresendte den til Justisdepartementet. Justisdepartementet mottok denne forsendelsen 3. april 2009 og videresendte den samme dag med bud til den norske ambassaden i Brasilia.

Justisdepartementet har fått opplyst at ”endelig rapport” ble overlevert (for andre gang) av den norske ambassaden i Brasilia til det brasilianske Utenriksdepartementet 7. april 2009. Justisdepartementet ba etter dette om bistand fra ambassaden til å undersøke hvordan ”endelig rapport” ble videre håndtert av brasilianske myndigheter. Den 26. mai 2009 informerte ambassaden om at det brasilianske Justisdepartementet har opplyst at dokumentene er oversendt til domstolen i Brasil, og at domstolen skal avgjøre hvilken betydning ”endelig rapport” skal tillegges i saken.

Jeg vil i denne sammenheng presisere at norske myndigheter kun har jurisdiksjon i Norge. Det betyr at norske myndigheter ikke på noen som helst måte kan direkte gripe inn i eller på annen måte påvirke den straffesaken som pågår i Brasil, og herunder heller ikke påvirke hvilken betydning ”endelig rapport” skal tillegges i den pågående rettsprosessen i Brasil.

Nærmere om oversendelsesmåter:

Jeg ønsker også å foreta en nærmere presisering når det gjelder oversendelsene av ”foreløpig rapport” og ”endelig rapport”. Som korrekt beskrevet i mitt svarbrev 20. mai 2009 til Stortinget, overleverte den norske ambassaden i Brasilia ”endelige rapport”(for første gang) til det brasilianske Utenriksdepartementet 1. oktober 2007. Dette er samme måte som ble benyttet ved oversendelse av ”endelig rapport” for andre gang i april 2009.

Det foreligger ingen internasjonal konvensjon eller bilateral avtale mellom Norge og Brasil som regulerer oversendelse av rettsanmodninger og tilsvarende oversendelse av svar på rettsanmodninger. Den korrekte måten for oversendelse er derfor via diplomatiske kanaler. Denne oversendelsesmåten er blitt benyttet begge ganger ved oversendelse av ”endelig rapport” til brasilianske myndigheter. Imidlertid ble ”foreløpig rapport” oversendt direkte fra det norske Justisdepartementet i brev 25. april 2007 til det brasilianske Justisdepartementet. Årsaken til dette synes å være at det var opplyst å være et rettsmøte i Natal 30. april 2007, slik at det hastet meget å få dokumentene oversendt til brasilianske myndigheter. Det har senere vist seg at ”foreløpig rapport” har blitt godtatt som bevis av brasilianske myndigheter.

Jeg vil likevel presisere at den formelt korrekte måten å kommunisere med brasilianske myndigheter på om rettsanmodninger og svar på rettsanmodninger er via diplomatiske kanaler.