Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1210 (2008-2009)
Innlevert: 19.05.2009
Sendt: 20.05.2009
Besvart: 26.05.2009 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Jeg viser til statsrådens svar på spørsmål om slakting uten bedøvelse. Religiøse grupper har anledning til å importere mat som er slaktet på korrekt måte i henhold til deres religion.
Synes statsråden det er etisk forsvarlig i et dyrevernsmessig aspekt å tillate import av slikt kjøtt når Norge vil kjempe mot å tillate slik slakting?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: I henhold til Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen (EMK) har enhver rett til å utøve sin religion. Dette innebærer blant annet rett til mat som oppfyller særskilte krav i ulike religioner. Begrensninger i religionsfriheten er bare tillatt dersom dette er nødvendig i et demokratisk samfunn og begrunnet i hensyn opplistet i EMK art. 9.

I henhold til gjeldende dyrevernlov er det forbudt å avlive de vanligste matproduserende dyr uten forutgående bedøving. Dette har ikke vært ansett å stride mot EMK.

Så lenge det er tillatt å importere kjøtt og kjøttprodukter fra slike dyr, kan vi opprettholde vårt påbud om bedøving forut for avliving. I Den Europeiske menneskerettsdomstols avgjørelse i dommen Cha’re Shalom vs. Tsedek mot Frankrike, fremgikk det i domspremissene at i den grad religiøse grupper har tilgang på religiøs mat gjennom import, vil deres rett til religionsutøvelse være sikret.

Dyrevelferdslovgivningen hindrer ikke innførsel av mat fra dyr som er avlivet uten bedøvelse av religiøse grunner. Slike matprodukter er tilgjengelige på det internasjonale markedet. Ut fra dette legger jeg til grunn at et forbud mot slakting uten bedøving av dyr i dyrehold, ikke er i strid med retten til religionsutøvelse. Kravet om bedøvelse forut for slakting ble opprettholdt i ny dyrevelferdslov bl.a. på denne bakgrunn.

Selv om det er et etisk dilemma å tillate import samtidig som vi står fast ved vårt påbud om bedøvelse, mener jeg dette er nødvendig for å sikre at Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen (EMK) bestemmelser overholdes.