Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1243 (2008-2009)
Innlevert: 26.05.2009
Sendt: 27.05.2009
Besvart: 05.06.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): I sitt svar på spørsmål nr. 1159 om private vannverks skatteplikt, svarer statsråden at "institusjonen må finne seg i omklassifisering fra skattefritak til skatteplikt dersom dette betyr en riktigere klassifisering etter skatteloven".
Mener statsråden at dette kan skje uten begrunnelser fra myndighetene og uten nærmere kontakt med skattyter når virksomheten er nøyaktig den samme etter lovens kriterier som den som tidligere har gitt skattefritak?

Begrunnelse

Flere private vannverk, deriblant Flateby Vannverk, har dramatisk fått endret sitt tidligere skattefritak til skatteplikt uten at virksomheten overhodet er endret i forhold til de vurderingskriterier som loven stiller opp, jfr. begrunnelsen i spørsmål 1159 av 12.mai 2009.
Den eneste endringen som har skjedd er at ligningsmyndighetene nå har samlet ligningen av private vannverk på ett sted. Kriteriene som har vært gjeldende, og fortsatt gjelder, er enkle vurderingstemaer som en burde forutsette var riktig vurdert også hos de lokale ligningskontor. Det burde også forventes at ligningsmyndighetene oppgir hvilke endringer i forhold til gitte kriterier man mener er endret og som faller utenfor bestemmelsene om skattefritak, og ikke minst fører en dialog med skattyter om de vurderingene som ligger til grunn for sitt endrede syn.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Som nevnt i mitt svar av 20. mai 2009 på spørsmål nr. 1159, framgår det av skatteloven at selskaper og innretninger som ikke har erverv til formål, er fritatt for formues- og inntektskatt. Fritaket beror på en konkret helhetsvurdering av bl.a. det vedtektsbestemte formål, virksomhetens oppbygging og den faktiske virksomheten om selskapet har erverv til formål. Klassifiseringen avgjøres av de lokale ligningsmyndigheter under ligningsbehandlingen for det enkelte år.

Jeg kan ikke ta stilling til den konkrete saken. Når det gjelder omklassifisering fra skattefri til skattepliktig aktivitet vil jeg vise til Frostating lagmannsretts endelige dom av 10. oktober 2007- SINTEF-dommen - der SINTEF fra etableringen i 1950 var klassifisert som skattefri institusjon. Retten legger til grunn at ”om ligningsmyndighetene opptrer passivt i forhold til en aktivitet over tid, hindrer ikke det en omvurdering og skattlegging av aktiviteten så lenge man holder seg innen de grenser som følger av ligningsloven § 9-6.” Dommen omhandler inntektsårene 2001 og 2002. Retten fant at Stiftelsen SINTEF var skattepliktig for de omhandlede årene.

Under ordinær ligningsbehandling skal skattyter varsles om avvik fra selvangivelsen og gis en passende frist for uttalelse, jf. ligningsloven § 8-3. Normalt vil også et slikt varsel inneholde opplysninger om hvilke poster ligningsmyndighetene vil endre i forhold til skattyters selvangivelse. Det er ikke krav til skriftlig begrunnelse av realitetsavgjørelser under ordinær ligning, idet det forutgående varsel skal ivareta behovet for å forklare avviket fra selvangivelsen.

Etter ligningsloven § 9-5 kan skattekontoret ta opp ethvert endringsspørsmål som gjelder nærmere angitt forhold. Er saken tatt opp på annen måte enn ved klage fra skattyter, skal skattyter varsles med passende frist til å uttale seg før saken avgjøres, jf. ligningsloven § 9-7. Vedtak i endringssak skal begrunnes, jf. ligningsloven § 3-11 nr. 1.