Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1249 (2008-2009)
Innlevert: 28.05.2009
Sendt: 28.05.2009
Besvart: 09.06.2009 av justisminister Knut Storberget

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Undertegnede har gjennom diverse oppslag i Sunnmørsposten 20. mai og 19. mai blitt gjort kjent med at turistbygda Geiranger i år ikke får politivakt om sommeren i fremtiden. Dette skjer til tross for store protester. I tillegg til dette så har en også sagt opp leieavtalen for de lokalene som er spesielt innredet til politiets formål. Denne bygden er et av Norges mest besøkte turistmål.
Vil statsråden medvirke til at leieavtalen for politiets lokaler ikke sies opp, samt sikre politivakt om sommeren?

Begrunnelse

Det har gjennom diverse oppslag i media i Møre og Romsdal fremkommet opplysninger om at det fra og med i år så vil det ikke lenger være politivakt i Geiranger, som er et av Norges mest besøkte turistmål. Selv om bygden bare har en helårsbefolkning på i størrelsesorden 210 innbyggere, så kommer det flere hundre tusen tilreisende hvert eneste år. Det har i tillegg fremkommet at politiet også har sagt opp leieavtalen knyttet til sine spesielt tilrettelagte lokaler fra og med sommeren 2010. Det har i Geiranger vært en fast ordning med politiberedskap siden 1950 - tallet. I 1993 ble det gjort en grundig vurdering i Justisdep., som konkluderte med at politiberedskap i "Golden Route-området" var nødvendig. Fra og med 1994 fikk politiet egne lokaler i Geiranger og det ble inngått leiekontrakt på 3x5 år. Kostnaden tilfalt Sunnmøre Politidistrikt. For sommeren 1994 ble det tildelt 493 000 kroner i ekstramidler. Dette økte så til 600 000 i 2000. Dette medførte en fullgod beredskap. Senere har bevilgningene blitt redusert og for 2002 ble den tatt bort. Dette medførte sterke reaksjoner. Høsten 2004 var politidirektøren på besøk, og direktøren uttalte da at leieavtalen ikke skulle sies opp.
Politimesteren har nå besluttet å avvikle den ekstra beredskapen i Geiranger grunnet dårlig økonomi, samtidig som at ekstrabevilgningen til Geiranger ikke har vært synlig i budsjettildelingen de senere år. Leieavtale knyttet til politiets tilpassede lokaler er sagt opp fra og med 01.07.10 grunnet økonomien. Det er bekymringsfullt at det ikke lenger skal være en fullgod beredskap med egnede lokaler tilgjengelig i ei bygd som har mer enn 170 turistskipanløp i året, og har flere hundre tusen tilreisende enten i form av turistskip, busser, bobiler, privatbiler etc. Selv om det er liten kriminalitet i bygda så forekommer det jevnlig leite- og redningsaksjoner i området. I tillegg skjer det i gjennomsnitt 1 dødsulykke i året. Politiet har behov for egne lokaler der de har tilgang til datasystemer og avhørsmuligheter. Dette kan ikke ordnes bare ved bruk av provisoriske ordninger. En har også behov for et sted der en kan styre redningsaksjoner fra.
Responstiden for politiet dersom noe skjer i Geiranger vil variere, alt etter hvor nærmeste patrulje befinner seg, og når hendelse skjer på døgnet. I verste fall vil den om natten (med nattestengte ferger) være nesten 3 timer (dersom vakthavende befinner seg i Sykkylven), og må kjøre via Stryn/Strynefjellet til Geiranger, en strekning på nær 200 km. Dette må sies å være en uholdbar situasjon der kravet fra turistene vedrørende sikkerhet blir stadig tøffere å imøtekomme. Når den i tillegg vet at dette området er definert som verdensarv - område, så stiller dette ekstra krav til oss som vertsnasjon.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Spørsmålet fra representanten Nesvik er forelagt Politidirektoratet. I sin tilbakemelding opplyser Politidirektoratet at flere av presseoppslagene i media siste tiden, om politidekning i Geiranger i årets sommersesong, er misvisende. Dette fremgår også av oppslag i Aftenposten 4. juni hvor lensmann Evelyn Liseth sier at nyheten om at Geiranger står helt uten politi i sommer, er overdramatisert. Hun ba om og fikk to sommervikarer, men kunne ha ønsket seg flere.

Området Geiranger vil i sommer bli dekket med dagpatruljer etter en oppsatt plan. Polititjenesten vil drives fra driftsenhet Stranda/Norddal og Sykkylven og ferievikarer er tilsatt for å styrke tjenesten i denne perioden. Videre vil mannskaper fra Utrykningspolitiet også ha sin tilstedeværelse i området i sommer.

Vi vet alle at turisttilstrømmingen til Geiranger er stor om sommeren. Fra Politidirektoratet/politimesteren i Sunnmøre rapporteres det at aktiviteten er av vesentlig positiv karakter og politioppgavene er erfaringsmessig få. Dette gjelder både i forhold til gjennomfarten av reisende og passasjerer fra cruiseskip. Politidirektoratet opplyser likevel at politiberedskapen i Geiranger sommeren 2009 ikke vil være vesentlig endret i forhold til tidligere år.

I et oppslag på TV2 publisert 5. juni 2009 ble det fremsatt ny kritikk mot den planlagte polititjenesten i Geiranger i sommer. På spørsmål fra Politidirektoratet i forbindelse med dette oppslaget, gjentar Politimesteren i Sunnmøre politidistrikt at beredskapen sommeren 2009 ikke vil være vesentlig endret i forhold til tidligere år. Politimester opplyser at det i tillegg til sommervikarer og vil være dagpatruljer i området og at det i deler av høysesongen vil være polititjenestemenn stedplassert i Geiranger på dag- og nattestid.

Når det gjelder politiets lokaler i Geiranger blir det opplyst at disse er lite i bruk og at politimesteren anser det verken praktisk eller økonomisk forsvarlig å beholde lokalene. Det er likevel ikke tatt standpunkt til avhending av lokalene inneværende år.

Politimesteren har et lokalt ansvar for å få mest mulig polititjeneste ut av tildelte midler. I den forbindelse kan det være klokt å se på hvordan politidistriktet arbeider og hvordan politidistriktet er organisert, herunder hvilke lokaliteter det er hensiktmessig å benytte. Slike vurderinger mener jeg i hovedsak må gjøres lokalt, også i Sunnmøre politidistrikt.

Som Justisminister er jeg opptatt av god politidekning, både sommer og vinter og at responstiden for politiet skal være akseptabel. Politidekning og respons er ofte et ressursspørsmål og er særlig krevende i forbindelse med ferieavvikling. Hvert politidistrikt får hvert år sin del av justisbudsjettet fra Politidirektoratet, etter en rammefordelingsplan. Midlene blir tildelt etter gitte kriterier, som justeres årlig i samsvar med endringer, blant annet i kriminalitetstyper og omfang, og endringer i samfunnsstrukturer.

For å bedre beredskapen i politiet ytterligere trengs blant annet mer politifaglig utdannet personell. Det har denne regjeringen tatt på det største alvor. I 2009 skal det tas opp 552 elever ved Politihøgskolen, et rekordhøyt opptak. I forhold til forrige regjeringsperiode vil det i denne perioden bli utdannet over 600 flere politikvinner- og menn.

Kortsiktig har denne regjeringen gjort flere grep for å lette på politiets hverdag og gjøre politiet bedre i stand til å tjene publikum. Blant annet er flere fengselsplasser bygd, det digitale nødnettet er under utbygging, en DNA-reform er gjennomført og nye barnehus er åpnet.

I tillegg kan polititjenestemenn raskt frigjøres fra oppgaver som ikke krever politifaglig utdanning ved å tilsette sivile i slike stillinger. Senest i regjeringens tiltakspakke i januar 2009 ble det bevilget midler til 460 nye sivile stillinger i politi- og lensmannsetaten, betydelig flere stillinger mer enn det for eksempel Politiets Fellesforbund foreslo. Sunnmøre politidistrikt fikk tildelt 6 stillinger (3,15 mill kr) av denne ekstra bevilgningen. Dette viser at regjeringen leverer viktige resultater for mer trygghet og mindre kriminalitet.

Til orientering har regjeringen økt politiets budsjett med 2,3 milliarder kr i perioden 2006-2009. Bare i 2009 er bevilgningene økt med over 1 milliard kr. Dersom kompensasjon for lønns- og prisstigning trekkes fra, er styrkingen på ca 460 mill. kr i inneværende år.

For Sunnmøre politidistrikt er bevilgningsøkningen i samme periode(2006-2009) 18, 1 millioner kroner inklusive lønns- og prisjusteringer. I tillegg kommer ekstratildelingen i år på 3,15 mill kr.

På bakgrunn av de opplysninger jeg har fått fra Politidirektoratet og budsjettildelingen, mener jeg Sunnmøre politidistrikt er i stand til å gi god polititjeneste til publikum i Geiranger, også sommeren 2009.