Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:1251 (2008-2009)
Innlevert: 28.05.2009
Sendt: 28.05.2009
Besvart: 04.06.2009 av justisminister Knut Storberget

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Høsten 2008 ble store mengder udetonerte bomber, miner og granater fra krigens dager gravd fram i sentrum av Lakselv. Forsvaret måtte i november avbryte arbeidet med å fjerne og uskadeliggjøre krigsetterlatenskapene pga. kulde, og det før hele området var ryddet. Det viser seg nå at Forsvaret ikke har til hensikt å stå bak det videre oppryddingsarbeidet - et arbeid som selvfølgelig må pågå fortløpende i et sentrumsområde.
Hva vil justisministeren bidra med i denne situasjonen?

Begrunnelse

Viser til mine henvendelser til forsvarsministeren i denne saken, dok.nr.15:1571 (2007-2008) og dok.nr.15:242 (2008-2009).

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Under og etter 2. verdenskrig ble det kassert, dumpet og gravd ned ammunisjon og eksplosiver på ulike steder i landet. Fra tid til annen dukker det fortsatt opp nedgravde krigsetterlatenskaper. Slike nedgravde eksplosiver fra 2. verdenskrig ble blant annet avdekket i Lakselv sentrum i Finmark i oktober 2008.

Forsvarsdepartementet (FD) er håndterings- og kostnadsmessig ansvarlig for fjerning av militære eksplosiver som utgjør en akutt risiko, jf. St.meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet. Tilsvarende gjelder for krigsetterlatenskaper som ble overtatt av Forsvaret i henhold til lov 15. desember 1950 nr. 4 om fiendegods og krigsbytteretten, men som senere ble kassert, jf. prinsippet om eiers og forurensers ansvar og lov

13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og avfall (forurensningsloven), jf. St. meld. nr. 35 (2008-2009) Brannsikkerhet – Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver.

Da krigsetterlatenskaper i form av eksplosiver ble avdekket i Lakselv i fjor var Forsvaret, etter bistandsanmodning fra politiet, raskt ute for å håndtere situasjonen.

Når det gjelder den konkrete situasjonen i Lakselv sentrum nå, har Forsvarsdepartementet opplyst at da Forsvaret i fjor høst måtte avslutte eksplosivryddearbeidet for vinteren, sikret man området slik at det ikke utgjør en akutt fare for liv og helse. Forsvaret er nå i ferd med å gjenoppta planleggingen av den gjenværende eksplosivryddingen i Lakselv, med bakgrunn i den bistandsanmodningen de fikk fra politiet i fjor.

JD vil nå nedsette en arbeidsgruppe, hvor også FD skal delta, som skal se nærmere på problemstillingene rundt ansvarsforhold og håndtering av nedgravde eksplosiver, jf. St.meld. nr. 39 (2003 - 2004) og St.meld. nr. 35 (2008 - 2009) Brannsikkerhet. Mandatet vil bli fastsatt senere.