Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1254 (2008-2009)
Innlevert: 28.05.2009
Sendt: 28.05.2009
Besvart: 05.06.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil statsråden sørge for en miljøvennlig og rask fremdrift på E16, strekningen Bjørum - Skaret?

Begrunnelse

I et skriftelig spørsmål til miljø- og utviklingsministeren datert 18.01.2008 stilte jeg et skriftlig spørsmål om statsråden ville ivareta hensynet til lokalmiljøet og kulturmiljøet når departementet skulle ta stilling til trasèvalg i forbindelse med utbygging av ny E16 fra Bjørum til Avtjerna.
Onsdag 27. mai i år ble strekningen Vøyen - Bjørum åpnet. Strekningen Sandvika - Vøyen ligger inne i NTP med statlige midler i første periode. Da gjenstår en svært viktig strekning på E16, nemlig Bjørum - Skaret. E16 er en svært trafikkert vei med store trafikksikkerhetsutfordringer.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Representanten Borghild Tenden stiller spørsmål om Miljø- og utviklingsministeren vil sørge for en miljøvennlig og rask fremdrift på E16, strekningen Bjørum – Skaret. Utgangspunktet er det tidligere stilte spørsmålet om jeg ville sikre at hensynet til lokalmiljøet og kulturmiljøet ble ivaretatt når Miljøverndepartementet skal ta stilling til trasévalg i forbindelse med utbyggingen av ny E16 fra Bjørum til Avtjerna. Da dette spørsmålet ble stilt i januar 2008 hadde jeg ikke grunnlag for å ta stilling til saken, da planen fortsatt ikke var endelig vedtatt i Bærum kommune.

Miljøverndepartementet har nå den aktuelle innsigelsessaken til behandling. Det er stor avstand mellom den løsning Bærum kommune har vedtatt og Statens vegvesens anbefaling. Det foreligger motstridende innsigelser til alle alternativene fra ulike myndigheter og etater.

Jeg er opptatt av at det blir en miljøvennlig løsning og rask framdrift for E16 på strekningen Bjørum – Skaret, som ivaretar og avveier alle de ulike miljø- og samfunnsinteressene. Hensynet til lokalmiljøet og kulturmiljøet må ivaretas på en best mulig måte. For å sikre dette er Landbruks- og matdepartementet, Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen og Samferdselsdepartementet trukket inn i arbeidet med å finne fram til hvilken løsning som totalt sett er best i et langsiktig perspektiv.

Jeg har forventninger om at det vil kunne komme en avgjørelse i løpet av kort tid, men i slike store og viktige saker er det riktig å bruke den nødvendige tid for å komme fram til en god løsning.