Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1257 (2008-2009)
Innlevert: 28.05.2009
Sendt: 29.05.2009
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 08.06.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Det har i den senere tid vært satt sterkt fokus på eksistensgrunnlaget for Sørsamene. Den økonomiske situasjonen er dramatisk for mange innenfor reindrifta i Nord-Trøndelag.
Vil statsråden vurdere en raskere utbetaling av rovdyrerstatning, samt vurdere en ekstraordinær ulempeskompensasjon for de sørsamiske reineierne?

Begrunnelse

Mange av reineierne i Nord-Trøndelag har i dag store økonomiske problemer, grunnet store rovdyrtap. I Nationen 28.mai 2009 kan vi lese at sørsamene i Nord-Trøndelag er veldig utsatt for rovdyrtap og at hele eksistensgrunnlaget for dette urfolket er truet. Statsråden selv siteres på dette i artikkelen.
Jeg er orientert om at det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak for å bedre kunnskapsgrunnlaget om bestandssituasjonen for rovdyr i Nord-Trøndelag og se på mulighetene for et mer effektivt uttak av rovdyr, samt se på samfunnsmessige tiltak for å bedre kunnskapen om reindrift og vurdere om midlene til forebyggende og konfliktdempende tiltak kan benyttes på en bedre måte enn i dag.
Dette vil ha en langsiktig effekt. Slik situasjonen er i dag er det nødvendig med strakstiltak, da situasjonen er dramatisk for sørsamiske reineiere.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Innledningsvis vil jeg vise til at søknader om erstatning for tamrein drept av rovvilt behandles i henhold til forskrift 4. mai 2001 om erstatning for tap og følgekostnader når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt. Etter forskriften ytes det full erstatning for tap av tamrein etter årlig fastsatte satser. Dette dekker i tillegg til verdien av dyret også biprodukter og følgekostnader knyttet til det enkelte dyr. Etter forskriften skal søknad om erstatning sendes til distriktstyret innen 1. april. Søknaden videresendes deretter til Reindriftsforvaltningen som kvalitetssikrer opplysningene og bidrar med nødvendige opplysninger før søknaden oversendes Fylkesmannen innen 1. juli. Fristen for Fylkesmannens behandling er etter hovedregelen satt til 1. september.

Av retningslinjene til forskriften framgår det at der hvor det foreligger dokumenterte skader kan fylkesmannen utbetale erstatning for disse, uavhengig av søknadsfristen. Slik forskuddsutbetaling avregnes mot endelig erstatningsoppgjør. Jeg er kjent med at Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i flere tilfeller har utbetalt erstatning for dokumenterte skader underveis i reindriftsåret, og at erstatningsoppgjørene i all hovedsak gjennomføres innenfor fristen. Tatt i betraktning at erstatning for dokumenterte tap kan utbetales fortløpende etter søknad, mener jeg at det ikke er behov for å vurdere raskere utbetaling av rovvilterstatning. Ettersom det ytes full erstatning for tap av tamrein etter årlig fastsatte satser, kan jeg heller ikke se at det er grunnlag for utbetaling av en ekstraordinær ulempeskompensasjon for de sørsamiske reineierne. Jeg vil også vise til at Nord-Trøndelag er det fylket hvor det erstattes flest tamrein i forhold til det omsøkte tapet til rovvilt.

I den senere tid har det vært stor oppmerksomhet omkring tapssituasjonen for reindriften i Nord-Trøndelag. Jeg mener at det nå er viktig at vi hurtig tilegner oss best mulig kunnskap og får klargjort årsakene til tapene. Dette er et sammensatt og komplisert sakskompleks. Mer kunnskap om både rovvilt og reindrift i fylket er et nødvendig grunnlag for at det kan iverksettes effektive og presise tiltak som kan redusere taps- og konfliktnivået i forhold til rovvilt. Jeg har, i samråd med landbruks- og matministeren, opprettet en bredt sammensatt arbeidsgruppe bestående av næringsutøvere og fagekspertise på området. Inntil videre vil jeg avvente arbeidsgruppens anbefalinger, slik at innsatsen for å redusere tapene kan innrettes på en mest mulig effektiv måte fra og med høsten 2009.