Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1263 (2008-2009)
Innlevert: 29.05.2009
Sendt: 02.06.2009
Besvart: 09.06.2009 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Tollvesenet i Troms og Finnmark har bare siden 20. april beslaglagt hele 1500 kg fin fiskefilet fra fisketurister som forsøker å føre store mengder fisk ulovlig ut av landet. I rund fisk tilsvarer dette nærmere fem tonn fisk og problemet er stadig økende. All høyverdig matfisk tollvesenet beslaglegger, er de pålagt å destruere.
Hva vil fiskeriministeren gjøre for å begrense forsøk på smugling av fisk over grensa og hva vil hun gjøre med den moralsk forkastelige praksisen det er at høyverdig matfisk går rett i søpla?

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Utlendingers turistfiske i Norge har med tiden utviklet seg til å bli et viktig grunnlag for arbeidsplasser og næringsaktivitet i distriktene. Samtidig har dette fisket av naturlig grunner et mer uformelt preg enn næringsfiske. Det kan derfor være en utfordring for myndighetene å kartlegge turistfisket og legge til rette for at uttaket skjer innenfor bærekraftige rammer. Regjeringen er opptatt av at forvaltningen kontinuerlig arbeider både med kartlegging og utvikling av rammeverk som sikrer at turistfisket er bærekraftig.

Det er på denne bakgrunn vi i 2006 innførte en begrensning på hvor mye fisk som kan føres ut av landet. Turister kan etter dette ikke føre ut mer enn 15 kg fisk pr. person med mindre det dokumenteres at fisken er kjøpt fra registrert næringsdrivende, eller at turisten har fisket fra merkeregistrert fiskefartøy og kjøpt fisken fra fartøyeier. Vi har for tiden ingen planer om å gjøre endringer i utførselskvoten på 15 kg.

Jeg er opptatt av at vi også ser på andre mulige tiltak for å begrense turisters muligheter til å fiske store kvantum. Fiskeri- og kystdepartementet vurderer for tiden om det kan være et aktuelt tiltak å innføre reguleringer av næringsvirksomhet som legger til rette for turistfiske. Det kan for eksempel dreie seg om næringsvirksomhet som tilbyr båtutleie eller lokaler for oppbevaring og/eller behandling av fisk. Vi vurderer også om det er mulig å finne tilbake til hvor personer som blir stoppet på grensen med slike kvanta fisk som det vises til i spørsmålet har vært og fisket, fordi det kan være av interesse i det videre arbeid å se hvordan aktiviteten på et slikt sted er tilrettelagt.

Jeg har forståelse for at det reageres på at 1 500 kg fiskefilet blir destruert og ikke benyttes til menneskeføde. Det er imidlertid viktig å understreke at produksjonen av fiskefileten ikke har skjedd i en godkjent virksomhet. Vi kan dermed ikke være sikre på at produksjonen er i tråd med regelverket, noe som skal sikre både god hygiene og kvalitet. Det vil derfor ikke være riktig at myndighetene legger til rette for at slik fisk blir konsumert. Dette på samme måte som når for eksempel kjøtt over innførselskvotene til Norge blir beslaglagt og deretter destruert.