Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1266 (2008-2009)
Innlevert: 29.05.2009
Sendt: 02.06.2009
Besvart: 09.06.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Hva vil finansministeren gjøre for å rydde opp og forenkle det uklare regelverket rundt sjokoladeavgiften og praktiseringen av dette, og kanskje fjerne hele denne konkurransevridende avgiften, slik at de norske konkurranseutsatte sjokoladefabrikkene som er igjen i Norge ikke blir skadelidende på grunn av komplisert regelverk og unødvendig avgift?

Begrunnelse

I dagens Finansavisen (29. mai), side 16, er det en større artikkel om Hval Sjokoladefabrikk i Sandefjord, som illustrerer hvor tragikomisk dette lovverket er. Dette er dessverre ikke eneste tilfellet undertegnende er kjent med, der norske gründere i tillegg til vanlig konkurranse med andre bedrifter, må betale skyhøye norske skatter og avgifter, bruke tid, penger og ressurser på å kjempe mot offentlige myndigheter med Tollvesenet i spissen. Dette i en finanskrisetid, der det offentlige i Norge burde strekke ut en hjelpende hånd til små- og mellomstore bedrifter som skaper arbeidsplasser, i stedet for å bidra til en forverring av bedriftens situasjon.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Avgiften på sjokolade- og sukkervarer likebehandler produkter som er produsert i Norge og i utlandet. Avgiften bidrar derfor ikke til å vri konkurransen i favør av utenlandske produsenter av sjokolade og sukkervarer. Jeg viser forøvrig til omtale i St.prp. nr. 1 (2008-2009) Skatte-, avgifts- og tollvedtak avsnitt 3.16 om en generell avgift på sukker. Det framgår at sjokolade- og sukkervareavgiften byr på avgrensningsproblemer og innebærer ulik avgiftsbehandling av bl.a. søtsaker og snacks. Hensynet til et enklere regelverk og likebehandling av avgiftspliktige varer og nære substitutter, taler for å avvikle avgiften på sjokolade- og sukkervarer.

Jeg mener likevel at det ville være uheldig å avvikle avgiften nå, og at avgiften på sjokolade- og sukkervarer bør opprettholdes til den eventuelt kan erstattes av en avgift gradert etter sukkerinnholdet i produktene.

Særavgiftsutvalget (NOU 2007: 8 En vurdering av særavgiftene) anbefalte på prinsipielt grunnlag at avgiften på sjokolade- og sukkervarer, avgiften på alkoholfrie drikkevarer og avgiften på sukker erstattes med en generell sukkeravgift gradert etter tilsatt sukker i mat- og drikkevarer. En gradert avgift betyr at varer med lite sukker avgiftslegges lavere enn varer med mye sukker. Dette kan oppnås ved at produktet avgiftslegges etter antall gram tilsatt sukker.

Utvalget mente imidlertid at det ville være betydelige administrative problemer med en slik avgift. Utvalget fant også at en omlegging kan være problematisk etter EØS-avtalen. Utvalget anbefalte derfor at dagens merkeregler endres før en avgift etter sukkerinnhold i mat- og drikkevarer innføres. Det bør da vurderes om en avgift skal omfatte alle mat- og drikkevarer, eller bare utvalgte varer.

Det følger av budsjettproposisjonen for 2009 at Finansdepartementet i utgangspunktet slutter seg til Særavgiftsutvalgets prinsipielle syn om at avgiften på sjokolade- og sukkervarer, avgiften på alkoholfrie drikkevarer og avgiften på sukker bør erstattes med en generell sukkeravgift. En gradert avgift forutsetter blant annet at begrepet «sukker» lar seg hensiktsmessig avgrense, og at det kan fastslås og kontrolleres hvor mye sukker som er tilsatt varen. Videre må avgiften utformes i samsvar med EØS-avtalens regler om det frie varebyttet.

Dagens regler for merking av mat- og drikkevarer stiller ikke krav til å opplyse om innholdet av sukker. Et forordningsforslag om merking av mat- og drikkevarer er imidlertid for tiden til behandling i Europaparlamentet og Rådet. Da dette regelverket omfattes av EØS-avtalen, vil den nye forordningen få betydning for merking av mat- og drikkevarer i Norge.

Jeg vil vurdere endring av avgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer når nye regler om merking av mat- og drikkevarer legger til rette for det.