Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1279 (2008-2009)
Innlevert: 04.06.2009
Sendt: 05.06.2009
Besvart: 12.06.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Hvordan vurderer statsråden størrelsen på den statlige refusjonen til sykehusene for vektoperasjoner sammenlignet med de faktiske kostnadene knyttet til slik behandling?

Begrunnelse

Overvekt er et økende helseproblem i Norge. Sykelig overvektige bør prioriteres av helsevesenet da de ofte har redusert livskvalitet. Helserisikoen ved sykelig overvekt er stor, og sykelig overvekt kan føre til uførhet, psykiske problemer og sosial isolasjon.
En vektoperasjon kan være en siste utvei for noen sykelig overvektige. En slik behandling er ikke uten risiko, men kan gi en langvarig vektreduksjon og dermed bedre livskvalitet. I de siste årene har kapasiteten ved de offentlige sykehusene økt, men det er fremdeles flere års ventetid for en vektoperasjon ved flere sykehus. Mange sykelig overvektige velger derfor heller å betale for operasjonen av egne midler ved private sykehus eller i utlandet.
Det statlige finansieringssystemet er basert på hva det koster for sykehusene å behandle en gjennomsnittspasient. I rapporten «Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten» fra 2007, pekte en arbeidsgruppe fra de regionale helseforetakene på at de faktiske kostnadene for en vektoperasjon er langt høyere enn den statlige refusjonen. Arbeidsgruppen konkluderte med at vektoperasjoner er «sterkt underfinansiert» i finansieringssystemet og anbefalte at vi snarest må få adekvat finansiering gjennom det ordinære finansieringssystemet med adekvate satser.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg er opptatt av at ISF-systemet skal være så riktig og rettferdig som mulig. Derfor oppdaterer vi systemet årlig basert på hva de ulike behandlingene faktisk koster.

Det ble opprettet en egen DRG for vektoperasjoner i mage/tarm i 2004. DRG 288A ”Gastrointensinale operasjoner for adipositas” inneholder både operasjoner på magesekk og mer kostbare operasjoner hvor også tarmsystemet opereres. Refusjonen for vektoperasjoner øker når andelen av de mer kostbare operasjonene øker. I 2009 er DRG-vekten 1,48. Dette er en økning fra 1,20 i 2007 og 1,47 i 2008.

Vektoperasjoner forutsetter på lik linje med annen behandling omfattet av ISF-systemet også bruk av basisbevilgningen fra staten. Som et gjennomsnitt er det lagt til grunn at 40 pst. av kostnadene skal dekkes over ISF-systemet mens resterende 60 pst. skal dekkes av basisbevilgningen.

De siste årene har antallet fedmeoperasjoner økt. Fra å bli utført i svært liten skala, er det nå mange behandlingstilbud. For eksempel ble det utført totalt 1010 fedmeoperasjoner i 2008 mot 147 i 2004. Dette er i tråd med den medisinske forståelsen av overvekt og fedme som helseproblem.

De siste årene har spesialisthelsetjenesten kommet langt i å utvikle behandlingsforløp for sykelig overvektige pasienter. De regionale helseforetakene har opprettet egne sentre for fedmebehandling i hver region. Disse er tverrfaglig bemannet og tilbyr et bredt spekter av behandlingsformer. Det er viktig å understreke at operasjon ikke nødvendigvis er den løsningen som passer alle, og at enkelte ønsker eller får tilbud om konservativ behandling.

Jeg vil understreke at pasienter med sykelig overvekt vil bli vurdert om de har rett til nødvendig helsehjelp eller ikke, på lik linje med andre pasienter. Dersom pasienten faller innenfor de medisinske kriteriene for denne rettigheten, skal pasienten få en frist for når behandlingen senest skal være utført, og dersom det ikke eksisterer kapasitet i Norge har pasienten rett til å få behandlingen utført av annen tjenesteyter i Norge eller utlandet.